Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари
(продукцію)

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 42, ст. 201 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 767/97-ВР від 23.12.
97, ВВР, 1998,N 17, ст.82 )

( Додатково див. Указ Президента N 680/98 від 24.06.98 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 276-XIV від 20.11.
98
N 311-XIV від 11.12.98
)

1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі товари (продукцію):

     ------------------------------------------------------------------
Код виробів за|Опис товару | Ставки акцизного|Ставки специфіч-
Гармонізованою|згідно з Гармо- |збору у твердих |ного ввізного
системою опису|нізованою сис- |ставках з одиниці|мита (пільгові,
та кодування |темою опису та |товару (продук- |повні)
товарів |кодування това- |ції) або у від- |
|рів |сотках до обороту|
------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------


     0901           Кава              0,2 екю за 1 кг   0,1 екю за 1кг

     1604 30 100    Ікра  осетрових   5 екю за 1 кг     10 екю за 1кг
                    (чорна ікра)

     1604 30 900    Замінник   ікри   3 екю за 1 кг     6 екю за 1 кг
                    (червона ікра)

     1605 10 000    Краби    готові   2 екю за 1 кг     6 екю за 1 кг
                    або консервова-
                    ні

     1605 20 000    Креветки готові   0,5 екю за 1 кг   4 екю за 1 кг
                    або консервова-
                    ні

     1605 30 000    Омари    готові   2,5 екю за 1 кг   8 екю за 1 кг
                    або консервова-
                    ні

     1605 40 000    Інші ракоподіб-   1 екю за 1 кг     4 екю за 1 кг
                    ні  готові  або
                    консервовані

      1806 20        Харчові продукти   з 0,1 екю за 1 кг   0,5 екю
      1806 31        вмістом    какао   у                   за 1 кг
      1806 32        брикетах, пластинках
                     або плитках

     1806 90 110 -  Шоколад із  начинкою  0,3 екю за 1 кг  0,9 екю
     1806 90 390    або   без   начинки,                   за 1 кг
                    інші       шоколадні
                    продукти

     2101 10 110    Тільки розчинна   0,8 екю за 1 кг   3 екю за 1 кг
                    кава

     2203 00    Пиво солодове               0,02 екю за  0,5 екю за
                                            1 л          1 л

     4203 10 000    Тільки одяг  із        35%          10 екю за 1шт.
                    натуральної
                    шкіри

     4303 10 900    Тільки     одяг        30%          20 екю за 1шт.
                    хутровий      з
                    норки

     4303 10 900    Тільки     одяг        30%          15 екю за 1шт.
                    хутровий      з
                    нутрії,   песця
                    або лисиці

     7113-7114      Ювелірні вироби        35%              50%

     8215 10        Набори  кухонні        10%              20%
                    або    столові,
                    які мають (при-
                    наймні один ви-
                    ріб) електролі-

                    тичне  покриття
                    із дорогоцінних
                    металів

     8215 91 000    Набори  кухонні        10%              20%
                    або    столові,
                    покриті  елект-
                    ролітичним спо-
                    собом   дорого-
                    цінними метала-
                    ми

     8516 50 000    Печі    мікрох-   5 екю за 1 шт.    20 екю за 1шт.
                    вильові

     8520           Магнітофони  та        5%              10%
                    інша звукозапи-
                    сувальна апара-
                    тура,  яка  має
                    або не має зву-

                    ковідтворюваль-
                    ні пристрої

     8521 10 310    Апаратура   для        5%              10%
     8521 10 390    відеозапису   і
                    відеовідтворен-
                    ня з телевізій-
                    ною    камерою,
                    вмонтованою   в
                    той же  корпус,
                    або   без  неї,
                    інша

     9303 20        Рушниці   спор-   20 екю за 1 шт.   20 екю за 1 шт.
                    тивні,     мис-
                    ливські та  для
                    стрільби по мі-
                    шенях,    інші,
                    включаючи  ком-
                    біновані дробо-

                    вики-гвинтівки

     9303 30        Гвинтівки спор-   20 екю за 1 шт.   20 екю за
                    тивні, мисливські                   2 шт.
                    та для стрільби
                    по мішенях, інші

     9304 00 000     Зброя інша       10 екю за 1 шт.   10 екю за
                     (пружинні,                         1 шт.
                     пневматичні та
                     газові рушниці і
                     пістолети, дубин-
                     ки), крім
                     класифікованої
                     в товарній позиції
                     N 9307

     0207 39 130    Частини тушок     0,03 екю за 1 кг  0,7 екю
     0207 39 230    домашньої птиці                     за 1 кг
                     (окорочки,

                     половинки,
                     четвертинки) свіжі
                     або охолоджені

     0207 41 510     Частини   тушок  0,03 екю за 1 кг  0,7 екю
                     домашньої птиці                    за 1 кг
                     (окорочки)
                     заморожені

                              Легкі дистиляти:

      2710 00 110    для специфічних  12 екю за 1000 кг  15 екю за
                     процесів переробки                  1000 кг
      2710 00 150    для хімічних     12 екю за 1000 кг  15 екю за
                     перетворень в                       1000 кг
                     процесах, не
                     зазначених в
                     2710 00 110

                            Спеціальні бензини:

     2710 00 210     уайт-спірит          12 екю за 1000 кг 15 екю за
                                                            1000 кг
     2710 00 250     інші                 20 екю за 1000 кг 15 екю за
                                                            1000 кг
                              Бензини моторні:

     2710 00 310     бензини авіаційні    20 екю за 1000 кг 15 екю за
                                                            1000 кг
     2710 00 370     паливо бензинове     20 екю за 1000 кг 15 екю за
                     реактивне                              1000 кг
     2710 00 390     інші легкі фракції   20 екю за 1000 кг 15 екю за
                                                            1000 кг

                             Середні дистиляти:

     2710 00 410     для  специфічних     12 екю за 1000 кг 15 екю за
                     процесів переробки                     1000 кг

     2710 00 450     для  хімічних        12 екю за 1000 кг 15 екю за
                     перетворень в                          1000 кг

                     процесах, не
                     зазначених в
                     2710 00 410

                              для інших цілей:

                               гас (керосин):

     2710 00 510     паливо реактивне     12 екю за 1000 кг 15 екю за
                                                            1000 кг

     2710 00 550     інший                20 екю за 1000 кг 15 екю за
     2710 00 590                                            1000 кг

     2710 00 330     Бензини     моторні:
     2710 00 350     А-72, А-76, А-80;     8 екю за 1000 кг  15 екю
                                                             за 1000 кг
                     А-90, А-91, А-92,    20 екю за 1000 кг  15 екю
                     АІ-93;                                  за 1000 кг
                     А-94, А-95, А-96,    40 екю за 1000 кг  15 екю за

                     А-98 та бензини                         1000 кг
                     моторні інших марок


     2710 00 610    Важкі дистиляти     6 екю за           1,5 екю
     2710 00 650    (дизельне паль-     1000 кг            за 1000 кг
     2710 00 690    не)


     8523           Тільки аудіока-     0,05 екю за        0,1 екю за
                    сети без  запи-     1 шт.              1 шт.
                    сів

     8523           Тільки відеока-     0,2 екю за         0,2 екю за
                    сети без  запи-     1 шт.              1 шт.
                    сів

     8524           Тільки аудіока-     0,1 екю за         0,2 екю за
                    сети із записа-     1 шт.              1 шт.
                    ми

     8524           Тільки відеока-     0,5 ЕКЮ за         1 ЕКЮ за
                    сети із записа-     1 шт.              1 шт.
                    ми


     8524 90 100    Компакт-диски       0,2 ЕКЮ за         0,8 ЕКЮ за
                                        1 шт.              1 шт.


     9401           Меблі для   си-         5%                 15%
                    діння     (крім
                    зазначених    в
                    позиції 94.02),
                    які трансформу-
                    ються   або  не
                    трансформуються
                    в   ліжка,   їх
                    частини

     9403 10        Меблі, які  ви-         5%                 15%

                    користовуються
                    в      закладах
                    (офісні)

               Приймачі телевізійні
               (включаючи відеомонітори
               і відеопроектори),
               поєднані або не поєднані
               з радіоприймачем або
               апаратурою, яка записує
               або відтворює звук або
               зображення:
     8528 10   кольорового зображення
               з розміром екрана:
               до 37 см                 0,8 екю за 1 см  1,0 екю за
                                        розміру екрана   1 см розміру
                                        по діагоналі     екрана по
                                                         діагоналі

               від 37 до 54 см          0,8 екю за 1 см  1,2 екю за

                                        розміру екрана   1 см розміру
                                        по діагоналі     екрана по
                                                         діагоналі

               від 54 см і більше       0,8 екю за 1 см  2,7 екю за
                                        розміру екрана   1 см розміру
                                        по діагоналі     екрана по
                                                         діагоналі

----------------------------------------------------------------------

( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 767/97-ВР від 23.12.97, N 276-XIV від 20.11.98, N 311-XIV від 11.12.98 )

2. Акцизний збір обчислюється у твердих ставках в екю з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції) або за ставками у відсотках до обороту з реалізації (передачі) товарів (продукції), а для імпортованих товарів - до оборотів, які визначаються виходячи з митної (закупівельної) вартості з урахуванням фактично сплачених сум митних зборів, ввізного (імпортного) мита та акцизного збору.

Акцизний збір, обчислений в ЕКЮ, з товарів (продукції), що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації.

Акцизний збір, обчислений в екю, з товарів (продукції), що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

3. Звільнити від обкладення акцизним збором обороти з реалізації (митну вартість):

одягу хутрового, виготовленого з кушнірських та підніжних клаптів, низькозалікових шкур та шкурок;

одягу із натуральної шкіри, виготовленого з відходів.

4. Тимчасово, до 2000 року, звільнити від обкладення акцизним збором виготовлені на українських підприємствах магнітофони (8520), меблі (9401, 9403 10), харчові продукти (0901, 1604 30 100, 1604 30 900, 1605 10 000, 1605 20 000, 1605 30 000, 1605 40 000, 1806 20, 1806 31, 1806 32, 1806 90 110 - 1806 90 390, 2101 10 110), одяг хутровий із норки (4303 10 900), одяг хутровий із нутрії, песця або лисиці (4303 10 900). ( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 767/97-ВР від 23.12.97, N 276-XIV від 20.11.98 )

До 1 січня 2001 року звільнити від обкладення акцизним збором обороти з реалізації кольорових телевізорів (код за Гармонізованою системою опису та кодування товарів 8528 10), що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності з потужністю кожного виробництва не менш як 100 000 телевізорів на рік, за умови виробництва цими підприємствами не менш як 1000 телевізорів на місяць, при виготовленні яких використано не менше 20 відсотків матеріалів, вузлів, компонентів та комплектуючих виробів вітчизняного виробництва. ( Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом N 276-XIV від 20.11.98 )

5. Встановити, що ставки акцизного збору та ставки специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 00 350), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 1996 року
N 313/96-ВР