Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 серпня 1996 р. N 930
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 200 від 24.02.20
03
)

Про затвердження типових положень про місцеві
державні органи земельних ресурсів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1776 від 12.11.
98
N 501 від 16.03.2000
)

На виконання статті 2 Указу Президента України від 6 січня 1996 р. N 34 "Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів" та статті 2 Указу Президента України від 13 травня 1996 р. N 340 "Про затвердження Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про обласне управління земельних ресурсів, Типове положення про Київське та Севастопольське міське управління земельних ресурсів, Типове положення про районний відділ земельних ресурсів, Типове положення про міське (міст обласного та районного підпорядкування) управління (відділ) земельних ресурсів (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 1992 р. N 345 "Питання Державного комітету України по земельних ресурсах" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 161);

постанову Кабінету Міністрів України від 30 червня 1993 р. N 493 "Про затвердження положень про обласне, Київське та Севастопольське міське управління земельних ресурсів, районний відділ земельних ресурсів" (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 248).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 1996 р. N 930

Типове положення
про обласне управління земельних ресурсів

1. Обласне управління земельних ресурсів (далі - управління) є місцевим державним органом, підпорядкованим Держкомзему. Управління у межах своєї компетенції здійснює державне управління земельними ресурсами, забезпечує проведення земельної реформи, раціональне використання та охорону земель на території області.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням та наказами Держкомзему.

3. Основними завданнями управління є:

координація проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель, сприяння паюванню земель, переданих у колективну власність, створення умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земельних ресурсів;

ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою;

реалізація державних, розроблення і здійснення регіональних програм раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості грунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає Держкомзему пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин;

2) здійснює державний контроль за додержанням власниками землі та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

3) виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з порушенням установлених законодавством вимог;

4) розробляє і подає Держкомзему та обласній державній адміністрації необхідні розрахунки і обгрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також прогнозування розвитку земельних відносин;

5) виконує делеговані йому Держкомземом функції замовника проектно-розвідувальних і будівельних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель;

6) забезпечує використання за цільовим призначенням бюджетних асигнувань, а також коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

7) організовує проведення робіт з грошової оцінки земель, подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо плати за землю;

8) розглядає матеріали попереднього погодження місць розташування об'єктів будівництва, а також вилучення (викупу) та надання земельних ділянок і готує проекти розпоряджень (висновків) обласної державної адміністрації щодо попереднього погодження місць розташування об'єктів, вилучення (викупу) та надання в користування земельних ділянок;

( Підпункт 9 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1776 від 12.11.98 ) 9) подає Держкомзему пропозиції щодо надання ліцензій на провадження робіт, пов'язаних із збиранням інформації для ведення земельного кадастру, включаючи грошову оцінку земель, координує та контролює виконання суб'єктами підприємницької діяльності цих робіт;

10) проводить державну землевпорядну експертизу регіональних програм, схем і проектів щодо здійснення земельної реформи, землеустрою, використання та охорони земель;

11) здійснює нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об'єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель;

12) забезпечує виконання землевпорядних робіт, аерофотознімальних, аерофотогеодезичних, геодезичних та інших досліджень для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та робіт з охорони земель;

13) здійснює контроль за встановленням на місцевості меж земельних ділянок, переданих у власність або наданих у користування;

14) подає Держкомзему, обласній державній адміністрації інформацію про хід здійснення земельної реформи;

15) забезпечує складання планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою;

16) організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів;

17) створює систему інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, забезпеченням раціонального використання та охорони земель;

18) здійснює за погодженням з Держкомземом науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями, фірмами іноземних держав з питань проведення земельної реформи;

19) сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів управління, районних відділів, міських (міст обласного та районного підпорядкування) управлінь (відділів) земельних ресурсів, забезпечує підвищення кваліфікації працівників для виконання покладених на нього завдань, організовує навчання з питань земельного законодавства;

20) забезпечує охорону праці та соціальний захист працівників управління, а також виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності у межах повноважень, визначених законодавством;

21) веде облік і звітність державної та відомчої статистики;

22) забезпечує в межах своєї компетенції збереження державної таємниці в управлінні та здійснює контроль за її збереженням у підпорядкованих йому органах земельних ресурсів;

( Підпункт двадцять третій пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501 від 16.03.2000 ) 23) створює відповідно до законодавства позабюджетний фонд за рахунок коштів, одержаних від надання платних послуг, та інших надходжень;

24) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

1) вносити на розгляд відповідних державних адміністрацій і Рад подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання земельних відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею у випадках, передбачених Земельним кодексом України ( 561-12 ), а також про вжиття заходів до поліпшення якості земель;

2) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, у тому числі на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, служби безпеки, додержання вимог земельного законодавства, складати та розглядати відповідно до законодавства протоколи про адміністративні правопорушення, у разі потреби ставити перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства;

3) залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5) вносити пропозиції відповідним державним адміністраціям і Радам щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням земельного законодавства або можуть негативно вплинути на стан земельних ресурсів;

6) брати участь в роботі комісій з приймання в експлуатацію меліорованих і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних споруд та інших об'єктів, що будуються з метою раціонального використання та охорони земель;

7) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7. Управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Держкомзему за погодженням з головою обласної державної адміністрації. Начальник управління одночасно є головним державним інспектором по використанню та охороні земель області.

Начальник управління має заступників, яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади голова Держкомзему. Заступники начальника управління одночасно є заступниками головного державного інспектора по використанню та охороні земель області. Розподіляє обов'язки між заступниками начальник управління.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління та керівників його структурних підрозділів;

2) затверджує штатний розпис обласного та міського (міст обласного підпорядкування) управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці їх працівників, а також структуру районних відділів і міських (міст обласного та районного підпорядкування) управлінь (відділів) земельних ресурсів;

3) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

4) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

5) призначає на посади і звільняє з посад працівників управління.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника за посадою та інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів органів державної виконавчої влади.

Склад колегії затверджується головою Держкомзему за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами управління.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо використання та охорони земель, реформування земельних відносин та вирішення питань, пов'язаних з проведенням земельної реформи, в управлінні може створюватися науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих фахівців.

Склад ради та положення про неї затверджує начальник управління.

12. Управління утримується за рахунок Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та структуру управління затверджує голова Держкомзему.

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501 від 16.03.2000 ) 13. Для забезпечення виконання функцій, визначених цим Положенням, при управлінні в установленому порядку можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи.

14. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 1996 р. N 930

Типове положення
про Київське та Севастопольське міське
управління земельних ресурсів

1. Київське та Севастопольське міське управління земельних ресурсів (далі - управління) є місцевим державним органом, підпорядкованим Держкомзему.

Управління у межах своєї компетенції здійснює державне управління земельними ресурсами, забезпечує проведення земельної реформи, раціональне використання та охорону земель на території міста.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням та наказами Держкомзему.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земельних ресурсів;

ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою;

реалізація державних, розроблення і здійснення регіональних програм раціонального використання та охорони земель, поліпшення навколишнього природного середовища.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає Держкомзему пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин;

2) створює умови для раціонального і економічно обґрунтуваного використання земель міста;

3) організовує виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізацію плану земельно-господарського устрою території міста;

4) здійснює державний контроль за додержанням власниками землі та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

5) виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з порушенням установлених законодавством вимог;

6) розробляє і подає Держкомзему та міській державній адміністрації необхідні розрахунки і обгрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також прогнозування розвитку земельних відносин;

7) виконує делеговані йому Держкомземом функції замовника проектно-розвідувальних і будівельних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель;

8) забезпечує використання за цільовим призначенням бюджетних асигнувань, а також коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

9) проводить грошову оцінку земель, подає міській державній адміністрації пропозиції щодо плати за землю;

10) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів будівництва, дає висновки щодо попереднього погодження місць розташування об'єктів відповідно до вимог земельного законодавства та готує проекти розпоряджень (висновків) міської державної адміністрації про попереднє погодження місць розташування об'єктів, про передачу і придбання земельних ділянок у власність, вилучення (викупу) та надання земель у користування, в тому числі в тимчасове на умовах оренди;

( Підпункт 11 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1776 від 12.11.98 ) 11) подає Держкомзему пропозиції щодо надання ліцензії на провадження робіт, пов'язаних із збиранням інформації для ведення земельного кадастру, включаючи грошову оцінку земель, координує та контролює виконання суб'єктами підприємницької діяльності цих робіт;

12) організовує видачу державних актів на право власності на землю і право користування землею, оформлення договорів на право тимчасового користування землею, у тому числі на умовах оренди, та здійснює їх реєстрацію;

13) проводить державну землевпорядну експертизу регіональних програм, схем і проектів щодо здійснення земельної реформи, землеустрою, використання та охорони земель;

14) здійснює нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об'єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель;

15) забезпечує виконання землевпорядних робіт, аерофотознімальних, аерофотогеодезичних, геодезичних та інших досліджень для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та робіт з охорони земель;

16) здійснює контроль за встановленням на місцевості меж земельних ділянок, переданих у власність або наданих у користування;

17) подає Держкомзему, міській державній адміністрації інформації про хід здійснення земельної реформи;

18) забезпечує складання планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою;

19) організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів;

20) створює систему інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, забезпеченням раціонального використання та охорони земель;

21) здійснює за погодженням з Держкомземом науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями, фірмами іноземних держав з питань проведення земельної реформи;

22) сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів, забезпечує підвищення кваліфікації працівників управління для виконання покладених на нього завдань, організовує навчання з питань земельного законодавства;

23) забезпечує охорону праці та соціальний захист працівників управління, а також виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності у межах повноважень, визначених законодавством;

24) веде облік і звітність державної та відомчої статистики;

25) забезпечує в межах своєї компетенції збереження державної таємниці в управлінні та здійснює контроль за її збереженням у підпорядкованих йому органах земельних ресурсів;

( Підпункт двадцять шостий пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501 від 16.03.2000 ) 26) створює відповідно до законодавства позабюджетний фонд за рахунок коштів, одержаних від надання платних послуг, та інших надходжень;

27) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

1) вносити на розгляд відповідних державних адміністрацій і Рад подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання земельних відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею у випадках, передбачених Земельним кодексом України ( 561-12 ), а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель;

2) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, у тому числі на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, служби безпеки, додержання вимог земельного законодавства, складати та розглядати відповідно до законодавства протоколи про адміністративні правопорушення, у разі потреби ставити перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства;

3) залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5) вносити пропозиції відповідним міським державним адміністраціям і Радам щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням земельного законодавства або можуть негативно вплинути на стан земельних ресурсів;

6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7. Управління у межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Держкомзему за погодженням з головою міської державної адміністрації. Начальник управління одночасно є головним державним інспектором по використанню та охороні земель міста.

Начальник управління має заступників, яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади голова Держкомзему. Заступники начальника управління одночасно є заступниками головного державного інспектора по використанню та охороні земель міста. Розподіляє обов'язки між заступниками начальник управління.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління та керівників його структурних підрозділів;

2) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

3) затверджує штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

5) призначає на посади і звільняє з посад працівників управління.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління за посадою та інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів органів державної виконавчої влади.

Склад колегії затверджується головою Держкомзему за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами управління.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо використання та охорони земель, реформування земельних відносин та вирішення питань, пов'язаних з проведенням земельної реформи, в управлінні може бути утворена науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих фахівців.

Склад ради та положення про неї затверджує начальник управління.

12. Управління утримується за рахунок Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та структуру управління затверджує голова Держкомзему.

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501 від 16.03.2000 ) 13. Для забезпечення виконання функцій, визначених цим Положенням, при управлінні в установленому порядку можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи.

14. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 1996 р. N 930

Типове положення
про районний відділ земельних ресурсів

1. Районний відділ земельних ресурсів (далі - відділ) є місцевим державним органом, підпорядкованим обласному управлінню земельних ресурсів.

Відділ у межах своєї компетенції здійснює державне управління земельними ресурсами, забезпечує проведення земельної реформи, раціональне використання та охорону земель на території району.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, наказами Держкомзему та обласного управління земельних ресурсів.

3. Основними завданнями відділу є:

забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення, приватизацію земель, сприяння паюванню земель, переданих у колективну власність, створення умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земельних ресурсів;

ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою;

реалізація державних, розроблення і здійснення регіональних програм раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості грунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає обласному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин;

2) координує і контролює виконання робіт із землеустрою, топографо-геодезичних розвідувань, грунтових, агрохімічних і геоботанічних обстежень;

3) здійснює державний контроль за додержанням власниками землі та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

4) виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з порушенням установлених законодавством вимог;

5) розробляє і подає обласному управлінню земельних ресурсів та районній державній адміністрації необхідні розрахунки і обгрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також забезпечує використання за цільовим призначенням асигнувань, що виділяються на виконання цих робіт, та здійснює систематичне інформування зазначених органів про їх виконання;

6) виконує делеговані йому Держкомземом функції замовника проектно-розвідувальних і будівельних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель;

7) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів будівництва, дає висновки щодо попереднього погодження місць розташування об'єктів відповідно до вимог земельного законодавства та готує проекти розпоряджень (висновків) районної державної адміністрації про попереднє погодження місць розташування об'єктів, про передачу і придбання земельних ділянок у власність, вилучення (викуп) та надання їх у користування, в тому числі в тимчасове на умовах оренди;

8) організовує видачу державних актів на право власності на землю і право користування землею, оформлення договорів на право тимчасового користування землею, у тому числі на умовах оренди, та здійснює їх реєстрацію;

9) організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів;

10) сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів, забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу для виконання покладених на нього завдань, включаючи посади інженерів - землевпорядників сіл і селищ, організовує навчання з питань земельного законодавства;

11) забезпечує охорону праці та соціальний захист працівників відділу, а також виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності у межах повноважень, визначених законодавством;

12) проводить грошову оцінку земель, подає районній державній адміністрації пропозиції щодо плати за землю;

13) проводить державну землевпорядну експертизу регіональних програм, схем і проектів щодо здійснення земельної реформи, землеустрою, використання та охорони земель;

( Підпункт 14 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1776 від 12.11.98 ) 14) подає обласному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо надання ліцензії на провадження робіт, пов'язаних із збиранням інформації для ведення земельного кадастру, включаючи грошову оцінку земель, координує та контролює виконання суб'єктами підприємницької діяльності цих робіт;

15) забезпечує в межах своєї компетенції збереження державної таємниці у відділі та здійснює контроль за її збереженням у підпорядкованих йому органах земельних ресурсів;

16) веде облік і звітність державної та відомчої статистики;

17) забезпечує складання планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель;

18) створює систему інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, забезпеченням раціонального використання та охорони земель;

( Підпункт дев'ятнадцятий пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501 від 16.03.2000 ) 19) створює відповідно до законодавства позабюджетний фонд за рахунок коштів, одержаних від надання платних послуг, та інших надходжень;

20) здійснює нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об'єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель;

21) забезпечує виконання землевпорядних робіт, аерофотознімальних, аерофотогеодезичних, геодезичних та інших досліджень для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та робіт з охорони земель;

22) подає обласному управлінню земельних ресурсів, районній державній адміністрації інформацію про хід здійснення земельної реформи;

23) здійснює за погодженням з Держкомземом науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями, фірмами іноземних держав з питань проведення земельної реформи;

24) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Відділ має право:

1) вносити на розгляд відповідних державних адміністрацій і Рад подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання земельних відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею у випадках, передбачених Земельним кодексом України ( 561-12 ), а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель;

2) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, у тому числі на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, служби безпеки, додержання вимог земельного законодавства, складати та розглядати відповідно до законодавства протоколи про адміністративні правопорушення, у разі потреби ставити перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства;

3) залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5) вносити пропозиції відповідним районним державним адміністраціям і Радам щодо обмеження, тимчасової заборони, (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням земельного законодавства або можуть негативно вплинути на стан земельних ресурсів;

6) брати участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію меліорованих і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об'єктів, що будуються з метою раціонального використання та охорони земель;

7) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7. Відділ у межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Держкомзему за погодженням з головою районної державної адміністрації та поданням начальника обласного управління земельних ресурсів. Начальник відділу одночасно є головним державним інспектором по використанню та охороні земель району.

Начальник відділу має заступника, якого за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади начальник обласного управління земельних ресурсів. Заступник начальника відділу одночасно є заступником головного державного інспектора по використанню та охороні земель району. Обов'язки заступника визначає начальник відділу.

9. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника відділу та керівників його структурних підрозділів, у тому числі інженерів-землевпорядників сіл і селищ;

2) затверджує штатний розпис районного та міського (міст районного підпорядкування) відділу земельних ресурсів в межах граничної чисельності та фонду оплати праці їх працівників;

3) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників відділу;

4) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу;

5) призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу.

10. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та структуру відділу затверджує начальник обласного управління земельних ресурсів.

( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501 від 16.03.2000)

11. Для забезпечення виконання функцій, визначених цим Положенням, при відділі в установленому порядку можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи.

12. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 1996 р. N 930

Типове положення
про міське (міст обласного та районного підпорядкування)
управління (відділ) земельних ресурсів

1. Міське (міст обласного та районного підпорядкування) управління (відділ) земельних ресурсів (далі - управління) є місцевим державним органом, підпорядкованим відповідно обласному управлінню земельних ресурсів і районному відділу земельних ресурсів.

Управління у межах своєї компетенції здійснює державне управління земельними ресурсами, забезпечує проведення земельної реформи, раціональне використання та охорону земель на території міста.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, наказами Держкомзему, обласного управління (районного відділу) земельних ресурсів.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земельних ресурсів;

ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою;

реалізація державних, розроблення і здійснення регіональних програм раціонального використання та охорони земель, поліпшення навколишнього природного середовища.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає обласному управлінню (районному відділу) земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин;

2) створює умови для раціонального і економічно обгрунтованого використання земель міста;

3) організовує виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізацію плану земельно-господарського устрою території міста;

4) здійснює державний контроль за додержанням власниками землі та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

5) виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з порушенням установлених законодавством вимог;

6) розробляє і подає обласному управлінню (районному відділу) земельних ресурсів і міським Радам необхідні розрахунки і обгрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також забезпечує використання за цільовим призначенням асигнувань, що виділяються на ці роботи, та здійснює систематичне інформування зазначених органів про їх виконання;

7) виконує делеговані йому Держкомземом функції замовника проектно-розвідувальних і будівельних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторінгу земель, раціональним використанням і охороною земель;

8) проводить грошову оцінку земель, подає міській Раді пропозиції щодо плати за землю;

9) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів будівництва, готує проекти рішень (висновків) міської Ради про попереднє погодження місць розташування об'єктів, передачу і придбання земельних ділянок у власність, вилучення (викупу) та надання земель у користування, в тому числі в тимчасове на умовах оренди;

( Підпункт 10 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1776 від 12.11.98 ) 10) подає обласному управлінню (районному відділу) земельних ресурсів висновки щодо надання ліцензії на провадження робіт, пов'язаних із збиранням інформації для ведення земельного кадастру, включаючи грошову оцінку земель, координує та контролює виконання суб'єктами підприємницької діяльності цих робіт;

11) організовує видачу державних актів на право власності на землю і право користування землею, оформлення договорів на право тимчасового користування землею, у тому числі на умовах оренди, та здійснює їх реєстрацію;

12) забезпечує виконання землевпорядних робіт, аерофотознімальних, аерофотогеодезичних, геодезичних та інших досліджень для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та робіт з охорони земель;

13) подає обласному управлінню (районному відділу) земельних ресурсів та міській Раді інформації про хід здійснення земельної реформи;

14) забезпечує складання планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою;

15) організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів;

16) створює систему інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням державного земельного кадастру, моніторингу земель, забезпеченням раціонального використання та охорони земель;

17) сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів управління, забезпечує підвищення кваліфікації працівників для виконання покладених на нього завдань, організовує навчання з питань земельного законодавства;

18) забезпечує охорону праці та соціальний захист працівників управління, а також виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності у межах повноважень, визначених законодавством;

19) веде облік і звітність державної та відомчої статистики;

20) забезпечує в межах своєї компетенції збереження державної таємниці в управлінні;

( Підпункт двадцять перший пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501 від 16.03.2000 ) 21) створює відповідно до законодавства позабюджетний фонд за рахунок коштів, одержаних від надання платних послуг, та інших надходжень;

22) здійснює контроль за встановленням на місцевості меж земельних ділянок, переданих у власність або наданих у користування;

23) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

1) вносити на розгляд відповідних Рад подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання земельних відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею у випадках, передбачених Земельним кодексом України ( 561-12 ), а також про вжиття заходів до поліпшення якості земель;

2) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, у тому числі на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, служби безпеки, додержання вимог земельного законодавства, складати та розглядати відповідно до законодавства протоколи про адміністративні правопорушення, у разі потреби ставити перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства;

3) залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5) вносити пропозиції відповідним міським Радам щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням земельного законодавства або можуть негативно вплинути на стан земельних ресурсів;

6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Держкомзему за поданням, внесеним у встановленому порядку начальником обласного управління земельних ресурсів. Начальник управління одночасно є головним державним інспектором по використанню і охороні земель міста.

Начальник управління має заступників, яких за його поданням призначає на посаду та звільняє з посади начальник обласного управління земельних ресурсів. Заступники начальника управління одночасно є заступниками головного державного інспектора по використанню та охороні земель міста. Розподіляє обов'язки між заступниками начальник управління.

8. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління та керівників його структурних підрозділів;

2) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

3) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

4) призначає на посади і звільняє з посад працівників управління.

9. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо використання і охорони земель, реформування земельних відносин та вирішення питань, пов'язаних з проведенням земельної реформи, в управлінні може бути утворена науково-технічна рада.

Склад цієї ради та положення про неї затверджує начальник управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та структуру управління затверджує начальник обласного управління земельних ресурсів.

( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501 від 16.03.2000 ) 11. Для забезпечення виконання функцій, визначених цим Положенням, при управлінні в установленому порядку можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.