Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 березня 2008 р. N 224
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1409 від 23 листопада 2011
р.)

Про затвердження Положення про
Державний комітет України із
земельних ресурсів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 844 від 05.08.20
09
N 901 від 26.08.20
09
N 1064 від 30.09.20
09 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 р. N 614 "Про затвердження Положення про Державне агентство земельних ресурсів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 26, ст. 1056).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 224

Положення
про Державний комітет України із
земельних ресурсів

( У тексті Положення слова "через Міністра охорони
навколишнього природного середовища" виключено на
підставі Постанови КМ N 844 від
05.08.2009 )

1. Державний комітет із земельних ресурсів (Держкомзем) є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомзем забезпечує реалізацію державної політики та управління у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, а також міжгалузеву координацію та державне регулювання у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища.

2. Держкомзем у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, постановами Верховної Ради України та указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Держкомзем організовує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування таких актів з питань, що належать до його компетенції, розробляє та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реалізації державної політики у галузі земельних відносин, використання та охорони земель і вдосконалення законодавства.

3. Основними завданнями Держкомзему є:

розроблення пропозицій щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища та забезпечення її реалізації, проведення земельної реформи та подання їх Кабінетові Міністрів України;

координація роботи з проведення земельної реформи;

здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

організація і забезпечення ведення державного земельного кадастру, підготовка земельно-кадастрової документації;

здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель;

розроблення державних, галузевих і регіональних програм з питань регулювання земельних відносин, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, проведення моніторингу земель, відтворення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру і територіального планування;

проведення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічного обґрунтування таких програм і проектів.

4. Держкомзем відповідно до покладених на нього завдань:

1) складає та затверджує план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Держкомзему; ( Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 844 від 05.08.2009 )

2) виконує акти Кабінету Міністрів України, що випливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів України; ( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 844 від 05.08.2009 )

3) подає в установленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;

4) бере участь у виконанні державних програм з питань розвитку земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони;

5) здійснює відповідно до законодавства державне регулювання у сфері оцінки земель, організовує та забезпечує виконання відповідних робіт, видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, організовує професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, яким видано кваліфікаційне свідоцтво, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель;

6) забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, а також на відтворення і підвищення родючості, продуктивності та корисних властивостей ґрунтів, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій та об'єктів екомережі, організовує здійснення заходів щодо відтворення корисних властивостей земельних ділянок;

7) здійснює державний контроль за використанням та охороною земель відповідно до Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" ( 963-15 ) та інших законів;

8) забезпечує підготовку і здійснення організаційних, економічних та інших заходів у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища;

9) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, іпотеки земельних ділянок та вдосконалення системи оподаткування земель;

10) готує в межах своїх повноважень і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері використання та охорони земель виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки;

11) розробляє та затверджує в установленому порядку нормативно-технічні документи, державні стандарти, норми і правила з питань землеустрою, використання та охорони земель;

12) розглядає нормативно-технічні документи з питань розроблення землевпорядної документації, ціноутворення в галузі проектування, будівництва та експлуатації протиерозійних об'єктів і споруд та в межах своєї компетенції бере участь у їх затвердженні;

13) організовує та надає в установленому порядку платні послуги згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

14) здійснює землеустрій та забезпечує проведення державної інвентаризації земель;

15) забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов'язаних із земельними торгами;

16) проводить відповідно до законодавства моніторинг земель;

17) забезпечує регулювання земельних відносин, створення і ведення державного земельного кадастру та реєстрацію в його складі земельних ділянок і прав на них;

18) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних протиерозійних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель;

19) здійснює відповідно до закону державне регулювання у сфері планування територій та розмежування земель державної і комунальної власності;

20) створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів;

21) використовує в установленому законодавством порядку бюджетні кошти для виконання програм освоєння нових технологій, провадження іншої науково-технічної діяльності у сфері раціонального використання та охорони земель;

22) проводить державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів;

23) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку та підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі;

24) організовує, зокрема за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою і ведення державного земельного кадастру;

25) бере участь відповідно до законодавства у підготовці міжнародних договорів, вносить пропозиції щодо їх укладення та денонсації, укладає в межах своїх повноважень такі договори та забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

26) здійснює заходи щодо галузевого співробітництва та інтеграції України до Європейського Союзу, забезпечує в межах своїх повноважень виконання Українською Стороною зобов'язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами - членами, а також адаптацію українського законодавства до законодавства Європейського Союзу;

27) здійснює координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань землеустрою;

28) сприяє проведенню земельних торгів, забезпечує визначення стартової ціни земельної ділянки, що перебуває у державній та комунальній власності;

29) здійснює продаж земель сільськогосподарського призначення, а також встановлює види використання земель, призначених для продажу Держкомземом, відповідно до його повноважень, визначених законом;

29-1) обстежує земельні ділянки та видає спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених в установленому порядку, а також обстежує земельні ділянки, яким заподіяно шкоду внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 29-1 згідно з Постановою КМ N 1064 від 30.09.2009 )

30) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням встановленого законодавством порядку визначення розміру та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

31) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

32) проводить у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних видів господарської діяльності та здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання відповідних ліцензійних умов;

33) здійснює відповідно до законодавства управління та контроль за діяльністю науково-дослідних та інших установ, підприємств та організацій, що належать до сфери його управління;

34) затверджує за погодженням з відповідними органами виконавчої влади фінансово-економічні нормативи виконання землевпорядних і землеоціночних робіт, надання послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації та здійснює контроль в межах своїх повноважень за додержанням таких нормативів;

35) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

36) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби, функціонування галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників єдиної системи державних органів земельних ресурсів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

37) затверджує кошториси та фінансові плани підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, забезпечує фінансування територіальних органів земельних ресурсів, здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує функціонування системи обліку;

38) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснення контролю за збереженням інформації, що становить державну таємницю, в єдиній системі державних органів земельних ресурсів, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

39) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян;

40) здійснює в установленому законодавством порядку методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин;

41) порушує в установленому законодавством порядку клопотання про зупинення дії або скасування актів місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також про притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства, до передбаченої законом відповідальності;

42) розглядає відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення;

43) здійснює відповідно до закону інші функції для виконання покладених на нього завдань.

5. Держкомзем має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

утворювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради і робочі групи;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів;

утворювати, реорганізовувати або ліквідовувати в установленому порядку територіальні органи;

засновувати відповідно до законодавства друковані засоби масової інформації та провадити видавничу діяльність з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади видавати спільні нормативно-правові акти.

6. Держкомзем під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

7. Держкомзем здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, а також через міськрайонні, міжміські, міжрайонні територіальні органи і затверджує положення про них. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1064 від 30.09.2009 )

Повноваження щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Держкомзем здійснює через Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель. ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 901 від 26.08.2009 )

Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель є структурним підрозділом центрального апарату Держкомзему та має територіальні підрозділи у складі територіальних органів Держкомзему в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, а також в міськрайонних, міжміських, міжрайонних територіальних органах Комітету. ( Пункт 7 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 901 від 26.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1064 від 30.09.2009 )

8. Держкомзем у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.

( Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 844 від 05.08.2009 )

Нормативно-правові акти Держкомзему підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомзему є обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

9. Держкомзем очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 844 від 05.08.2009 )

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника і заступників Голови Держкомзему вносить Голова Держкомзему. ( Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 844 від 05.08.2009 )

Голова Держкомзему є Головним державним інспектором України з контролю за використанням та охороною земель. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1064 від 30.09.2009 )

10. Голова Держкомзему:

здійснює керівництво Держкомземом та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомзем завдань;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками, покладає на одного з них повноваження заступника Головного державного інспектора України з контролю за використанням та охороною земель; ( Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 844 від 05.08.2009, N 1064 від 30.09.2009 )

затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Держкомзему та його територіальних органів;

погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції;

приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему;

затверджує структуру і граничну чисельність працівників територіальних органів Держкомзему в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі в межах граничної чисельності працівників Держкомзему, а також їх штатний розпис і кошторис;

призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку керівників територіальних органів Держкомзему, головних державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя; ( Абзац восьмий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1064 від 30.09.2009 )

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Держкомзему та керівників його самостійних структурних підрозділів; ( Абзац дев'ятий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 844 від 05.08.2009 )

укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему;

затверджує кошторис на утримання установ, що належать до сфери його управління і фінансуються з державного бюджету;

приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів;

здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомзему, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку земельних ресурсів утворюється колегія у складі Голови Держкомзему (голова колегії), його заступників, керівних працівників Держкомзему, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також представників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, установ, громадських організацій, науковців та інших осіб.

Склад колегії затверджує Голова Держкомзему.

Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначає Голова Держкомзему.

Рішення колегії вводяться в дію наказами Держкомзему. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 844 від 05.08.2009 )

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку земельних відносин у Держкомземі та його територіальних органах можуть утворюватися науково-технічні ради та інші дорадчі і консультативні органи.

Склад дорадчих і консультативних органів та положення про них затверджує Голова Держкомзему.

13. Граничну чисельність працівників Держкомзему затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру Держкомзему затверджує його Голова. ( Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ N 844 від 05.08.2009 )

Штатний розпис і кошторис Держкомзему затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном. ( Абзац третій пункту 13 в редакції Постанови КМ N 844 від 05.08.2009 )

14. Держкомзем є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.