Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 червня 2001 р. N 702
м.Київ

Про порядок використання коштів, отриманих органами
державної влади від надання ними послуг відповідно
до законодавства, та їх розміри

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1164 від 13.09.
2001
N 1597 від 29.11.2001 )

Відповідно до статті 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що кошти, отримані органами державної влади від надання послуг відповідно до законодавства, спрямовуються у розмірах згідно з додатком на організацію надання цих послуг шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, та використовуються згідно з відповідними кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

Відповідальність за цільове використання зазначених коштів несе головний розпорядник бюджетних коштів.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2001 р. N 702

Розміри
коштів, що спрямовуються на організацію надання органами
виконавчої влади та іншими державними органами послуг

Найменування головного
розпорядника    коштів
державного бюджету
Найменування
функції згідно з
класифікацією
видатків державного
бюджету
Вид витрат Розмір коштів, що
спрямовуються на
організацію
надання послуг
Державне управління
справамиздійснення
загальнодержавних
повноважень
Президентом України

витрати
державного
підприємства з
обслуговування
офіційних
заходів
"Гарант-
сервіс",
пов'язані
з торговельним
і сервісним
обслуго-
вуванням
100 відсотків над-
ходжень до держав-
ного підприємства з
обслуговування
офіційних заходів
"Гарант-сервіс" від
реалізації продо-
вольчих товарів
в обідніх залах,
буфетах,
реалізації про-
мислових товарів,
організації сер-
вісних послуг із
проведення заходів
за замовленням
юридичних і
фізичних осіб


витрати, пов'я-
зані з прид-
банням матері-
алів, оплатою
комунальних
послуг, зміц-
ненням матері-
альної бази
державної ре-
зиденції "За-
лісся", опла-
тою праці за
трудовими уго-
дами на вируб-
ку лісу, заго-
тівлю сіна
100 відсотків над-
ходжень до держав-
ної резиденції
"Залісся" від
квартирної плати,
плати за комуналь-
ні послуги, авто-
послуги, реаліза-
ції лісопродукції,
продукції підсоб-
ного господарства,
відстрільних кар-
ток


витрати,
пов'язані з
утриманням
житлових
об'єктів,
підпорядко-
ваних Держав-
ному управлінню
справами, утри-
манням Управ-
ління житлового
господарства,
розвитком їх
матеріаль-
но-технічної
бази


100 відсотків над-
ходжень до Управ-
ління житлового
господарства Дер-
жавного управління
справами від
орендної плати,
квартирної плати,
плати за комуналь-
ні послуги, ремонт
квартир за рахунок
жильців, відшко-
дування фінансови-
ми органами з міс-
цевих бюджетів вит-
рат, пов'язаних з
наданням пільг,
передбачених Зако-
ном України "Про
статут ветеранів
війни, гарантії
їх соціального за-
хисту" ( 3551-12 )
Господарське
управління
Секретаріату
Кабінету Міністрів
Україниздійснення загаль-
нодержавних
повноважень
Кабінетом
Міністрів Українивитрати, пов'я-
зані з кому-
нально-техніч-
ним обслугову-
ванням, поточ-
ним ремонтом,
доглядом за
прилеглою те-
риторією, роз-
витком матері-
ально-техніч-
ної бази Бу-
динку Уряду,
утриманням пе-
рукарні

100 відсотків над-
ходжень до Управ-
ління адміністра-
тивних будинків
Господарського уп-
равління Секрета-
ріату Кабінету Мі-
ністрів України
від орендної пла-
ти, відшкодування
комунальних послуг
та експлуатаційних
видатків, доходи
від реалізації
предметів поста-
чання і обладнан-
ня, надання послуг
перукарнею, прове-
дення ремонтних
робіт на замовлен-
ня
Верховна Рада Україниінші видатки орга-
нів законодавчої і
виконавчої влади

витрати, пов'я-
зані з утри-
манням Автоба-
зи Верховної
Ради України,
розвитком її
матеріаль-
но-технічної
бази
100 відсотків над-
ходжень від надан-
ня автобазою Вер-
ховної Ради Украї-
ни автотранспорт-
них послуг
витрати, пов'я-
зані з утри-
манням Інсти-
туту законо-
давства Вер-
ховної Ради
України, роз-
витком його
матеріаль-
но-технічної
бази, крім оп-
лати праці
державних
службовців,
видавничі вит-
рати
100 відсотків над-
ходжень від видан-
ня Інститутом за-
конодавства Вер-
ховної Ради Украї-
ни юридичної літе-
ратури та надання
юридичних послугГосподарське
управління
Секретаріату Кабінету
Міністрів
Українивитрати, пов'я-
зані з утри-
манням автот-
ранспортного
підприємства
Господарського
управління
Секретаріату
Кабінету Мі-
ністрів Украї-
ни, розвитком
його матері-
ально-технічної
бази


100 відсотків над-
ходжень від надан-
ня автотранспорт-
ним підприємством
Господарського уп-
равління Секрета-
ріату Кабінету Мі-
ністрів України
автотранспортних
послуг з переве-
зення вантажів та
пасажирів, оренди
автомобілів та
стоянок, послуг
ремонтної майстер-
ні, послуг з тех-
нічного контролю,
заправки та миття
автотранспорту,
від проживання в
гуртожитку
Державне управління
справами


витрати, пов'я-
зані з утри-
манням Об'єд-
наного підпри-
ємства транс-
портного за-
безпечення,
зміцненням йо-
го матеріаль-
но-технічної
бази
100 відсотків над-
ходжень від надан-
ня Об'єднаним
підприємством
транспортного за-
безпечення автот-
ранспортних пос-
луг, здійснення
ремонту автомобі-
лів


витрати, пов'я-
зані з утри-
манням адмі-
ністративних
будівель, на-
данням побуто-
вих послуг та
зміцненням ма-
теріально-тех-
нічної бази
об'єктів Уп-
равління адмі-
ністративних
будинків
100 відсотків над-
ходжень до Управ-
ління адміністра-
тивних будинків
Державного управ-
ління справами за
відшкодування вит-
рат на утримання
будівель і споруд
(комунальні
послуги, експлуа-
таційні витрати,
побутові послуги)
Мінекономіки
апарат міністерств,
інших центральних
органів виконавчої
влади та їх
місцевих органів
витрати, пов'я-
зані з прове-
денням держав-
ної експертизи
з енергозбере-
ження, віднов-
ленням газо-
постачання
підприємств,
видачею тех-
нічних вимог
щодо ефектив-
ного його ви-
користання,
перевіркою
відповідності
енергоспожива-
ючих об'єктів
вимогам проек-
тно-технічної
документації
та висновків
щодо стану го-
товності орга-
нізацій до
проведення
пусконалагод-
жувальних ро-
біт, з надан-
ням інших пос-
луг з енергоз-
береження, що
не суперечать
законодавству,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат
100 відсотків пла-
ти за послуги з
проведення держав-
ної експертизи
енергозбереження,
відновлення газо-
постачання підпри-
ємств, видачі тех-
нічних вимог щодо
ефективного його
використання, пе-
ревірки відповід-
ності енергоспожи-
ваючих об'єктів
вимогам проект-
но-технічної доку-
ментації та вис-
новків щодо стану
готовності органі-
зацій до проведен-
ня пусконалагоджу-
вальних робіт, на-
дання інших послуг
з енергозбережен-
ня, що не супере-
чать законодавствуМінекоресурсіввитрати, пов'я-
зані з удос-
коналенням
системи збору,
обробки та
збереження ге-
ологічної,
геодезичної та
картографічної
інформації,
організації і
проведення
конкурсів,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат
50 відсотків пла-
ти, одержаної за
користування та
від продажу геоло-
гічної, геодезичної
та картографічної
інформації,
яка є державною
власністювитрати, пов'я-
зані з опла-
тою праці зап-
рошених екс-
пертів, послуг
установ і ор-
ганізацій, що
проводять екс-
пертизу дер-
жавних випро-
бувань і реєс-
траційних до-
кументів;
придбанням об-
ладнання і
оргтехніки,
необхідних для
проведення
експертизи ре-
єстраційних
документів,
державної ре-
єстрації (пе-
ререєстрації)
пестицидів та
агрохімікатів;
відрядженнями,
участю у нау-
ково-практичних
конференціях,
семінарах,
конференціях
тощо, їх орга-
нізацією і
проведенням,
перекладами
іноземної лі-
тератури, пе-
редплатою пе-
ріодичних ви-
дань, послуга-
ми зв'язку,
утриманням
спеціального
транспорту для
перевезення
заявок на вип-
робування пре-
паратів
(досьє) стан-
дартних зраз-
ків пестицидів
і агрохіміка-
тів, проведен-
ням стандарти-
зації (атеста-
ції) методик
визначення за-
лишкової кіль-
кості препара-
тів
100 відсотків пла-
ти за проведення
експертизи, дер-
жавної реєстрації
(перереєстрації)
пестицидів та аг-
рохімікатів

витрати, пов'я-
зані з вико-
нанням робіт з
ведення Дер-
жавного зе-
мельного
кадастру, крім
оплати праці
та інших соці-
альних виплат
100 відсотків кош-
тів, одержаних за
виконання земель-
но-кадастрових
робіт та надання
послуг, передбаче-
них Порядком вико-
нання земельно-ка-
дастрових робіт та
надання послуг на
платній основі
державними органа-
ми земельних ре-
сурсів, затвердже-
ним постановою Ка-
бінету Міністрів
України від 1 лис-
топада 2000 р.
N 1619
МВСпідрозділи органів
внутрішніх справ


витрати, пов'я-
зані з надан-
ням цих пос-
луг, зміцнен-
ням матеріаль-
но-технічної
бази підрозді-
лів паспортної
служби, а та-
кож утриманням
підрозділів
органів внут-
рішніх справ
30 відсотків над-
ходжень від надан-
ня послуг з оформ-
лення документів
на право виїзду за
кордон і послуг,
пов'язаних з в'їз-
дом іноземних гро-
мадян та осіб без
громадянства в
Українувитрати, пов'я-
зані з надан-
ням цих пос-
луг, зміцнен-
ням матеріаль-
но-технічної
бази служби
дозвільної
системи, а та-
кож утриманням
підрозділів
органів внут-
рішніх справ
75 відсотків над-
ходжень від надан-
ня послуг, пов'я-
заних з придбан-
ням, зберіганням,
обліком, переве-
зенням вогнепаль-
ної зброї, боєпри-
пасів до неї, ви-
бухових матеріа-
лів, а також пред-
метів, на які по-
ширюється дозвіль-
на система


витрати, пов'я-
зані з надан-
ням цих пос-
луг, зміцнен-
ням і розвит-
ком матеріаль-
но-технічної
бази підрозді-
лів Державної
автомобільної
інспекції, а
також утриман-
ням підрозді-
лів органів
внутрішніх
справ
100 відсотків пла-
ти за платні пос-
луги, що надаються
згідно з постано-
вою Кабінету Мі-
ністрів України
від 23 травня
2001 р. N 556

витрати, пов'я-
зані з прове-
денням цих ро-
біт (наданням
послуг), зміц-
ненням і роз-
витком матері-
ально-технічної
бази експерт-
но-криміналіс-
тичних підроз-
ділів, а також
утриманням
підрозділів
органів внут-
рішніх справ
100 відсотків пла-
ти за проведення
експертно-криміна-
лістичними підроз-
ділами органів
внутрішніх справ
досліджень та ін-
ших робіт (послуг)
із застосуванням
науково-технічних
засобів і криміна-
лістичних методіввитрати, пов'я-
зані з прове-
денням цих ро-
біт (наданням
послуг), зміц-
ненням і роз-
витком матері-
ально-технічної
бази інформа-
ційних підроз-
ділів, а також
утриманням
підрозділів
органів внут-
рішніх справ
100 відсотків над-
ходжень від прове-
дення робіт і на-
дання послуг,
пов'язаних із зби-
ранням, пошуком,
підготовкою, ство-
ренням та наданням
запитуваної пись-
мової інформації,
а також з наданням
інших послуг ін-
формаційними під-
розділами органів
внутрішніх справ


витрати, пов'я-
зані з утри-
манням МВС


100 відсотків над-
ходжень від надан-
ня послуг підроз-
ділами матеріаль-
но-технічного за-
безпечення МВС

Державна пожежна
охорона МВСвитрати, пов'я-
зані з утри-
манням підроз-
ділів Держав-
ної пожежної
охорони
100 відсотків над-
ходжень за надання
послуг підрозділа-
ми Державної по-
жежної охорони
СБУ

Департамент спе-
ціальних теле-
комунікаційних
систем та захисту
інформації

витрати, пов'я-
зані з орга-
нізацією на-
дання цих пос-
луг та зміц-
ненням матері-
ально-технічної
бази підрозді-
лів Департа-
менту спеці-
альних телеко-
мунікаційних
систем та за-
хисту інформа-
ції
50 відсотків над-
ходжень за надання
послуг урядового
зв'язку


МНС

Головна воєнізована
протифонтанна час-
тина Державної ава-
рійно-рятувальної
служби

витрати,
пов'язані з
організацією
надання цих
послуг та зміц-
ненням матері-
ально-технічної
бази аварійно-
рятувальних
служб МНС
100 відсотків над-
ходжень від надан-
ня аварійно-ряту-
вальними службами
додаткових послуг:
протиаварійного
призначення, що
потребують засто-
сування умінь ря-
тувальників, спе-
ціальних засобів
захисту та осна-
щення;
з розроблення,
виготовлення і
впровадження облад-
нання для проведен-
ня аварійно-ряту-
вальних робітСтраховий фонд
документації

витрати, пов'я-
зані з надан-
ням послуг на
створення і
утримання
Страхового
фонду докумен-
тації, згідно
з кошторисами
підприємств,
установ і ор-
ганізацій100 відсотків над-
ходжень від надан-
ня підприємствами,
установами і орга-
нізаціями, підпо-
рядкованими Дер-
жавному департа-
менту страхового
фонду документа-
ції, юридичним
особам послуг,
пов'язаних з вико-
ристанням техніч-
них засобів оброб-
ки інформації та
її збереженням
Держкомстат


апарат міністерств,
інших центральних
органів виконавчої
влади та їх
місцевих органів


витрати,
пов'язані з
виконанням
статистичних
спостережень
та наданням
послуг на
платній основі,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат праців-
ників структур-
них підрозділів
органів дер-
жавної статис-
тики, які фі-
нансуються за
рахунок за-
гальних асиг-
нувань з дер-
жавного бюдже-
ту
100 відсотків кош-
тів, одержаних від
статистичних спос-
тережень (інших
робіт) та надання
послуг на платній
основі згідно з
переліком, зат-
вердженим постано-
вою Кабінету Мі-
ністрів України
від 8 листопада
2000 р. N 1659,

та коштів, одержа-
них від автомати-
зованої обробки
статистичної ін-
формації згідно з
постановою Кабіне-
ту Міністрів Укра-
їни від 30 листо-
пада 1998 р.
N 1892
Мінфінвитрати, крім
оплати праці
та інших соці-
альних виплат,
пов'язані із
щорічною реєс-
трацією від-
битка спеці-
ального знака
- іменника,
експертизою
відбитків дер-
жавних пробір-
них клейм,
контрольних та
арбітражних
аналізів мате-
ріалів, що
містять доро-
гоцінні мета-
ли, ювелірних
та побутових
виробів з до-
рогоцінних ме-
талів і доро-
гоцінного ка-
міння; витра-
ти, пов'язані
з оплатою пра-
ці і відряд-
женнями запро-
шених виклада-
чів, утриман-
ням навчаль-
но-методичного
центру підго-
товки фахівців
з питань дер-
жавного про-
бірного конт-
ролю Державної
пробірної
служби
100 відсотків пла-
ти за проведення
щорічної реєстра-
ції відбитка спе-
ціального знака -
іменника, експер-
тизи відбитків
державних пробір-
них клейм, конт-
рольних та арбіт-
ражних аналізів
матеріалів, що
містять дорогоцін-
ні метали, ювелір-
них та побутових
виробів з дорого-
цінних металів і
дорогоцінного ка-
міння, підготовки
фахівців з питань
державного пробір-
ного контролю
Мін'юст

витрати, пов'я-
зані з орга-
нізацією на-
дання відділа-
ми реєстрації
актів грома-
дянського ста-
ну додаткових
послуг право-
вого і техніч-
ного характе-
ру, у тому
числі оплатою
праці додатко-
во залучених
працівників
органів реєст-
рації актів
громадянського
стану, крім
державних
службовців
100 відсотків пла-
ти за додаткові
послуги правового
і технічного ха-
рактеру, які нада-
ють органи реєст-
рації актів грома-
дянського стану
відповідно до За-
кону України "Про
органи реєстрації
актів громадянськог
стану"
( 3807-12 )витрати, пов'я-
зані з орга-
нізацією на-
дання держав-
ними нотаріу-
сами додатко-
вих послуг
правового ха-
рактеру, не
пов'язаних з
вчинюваними
нотаріальними
діями, а також
технічного ха-
рактеру, у то-
му числі на
оплату праці
додатково за-
лучених пра-
цівників нота-
ріату, крім
державних
службовців
100 відсотків пла-
ти за надання дер-
жавними нотаріуса-
ми додаткових пос-
луг правового ха-
рактеру, не пов'я-
заних з вчинюва-
ними нотаріальними
діями, а також
технічного харак-
теру відповідно до
Закону України
"Про нотаріат"
( 3425-12 )


витрати,
пов'язані з
проведенням
виконавчих дій,
відповідно до
статті 45
Закону України
"Про виконавче
провадження"
( 606-14 )
50 відсотків суми
виконавчого збору,
стягнутого
Державною
виконавчою службою
Антимонопольний
комітет


витрати, пов'я-
зані з розг-
лядом заяв про
надання згоди
на створення,
реорганізацію,
ліквідацію
суб'єктів гос-
подарювання,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат
100 відсотків кош-
тів, одержаних від
сплати зборів за
подання заяв про
надання згоди на
створення, реорга-
нізацію, ліквіда-
цію суб'єктів гос-
подарюванняДержпідприємництвовитрати, пов'я-
зані з вдос-
коналенням
технічного за-
безпечення
Держпідприєм-
ництва
100 відсотків кош-
тів, одержаних від
плати за користу-
вання відомостями
з Єдиного ліцен-
зійного реєстру
Державна податкова
адміністрація
Державна податкова
служба
витрати, пов'я-
зані з вироб-
ництвом,
транспортуван-
ням та ство-
ренням матері-
ально-техніч-
ної бази для
зберігання ма-
рок акцизного
збору100 відсотків над-
ходжень до держав-
них податкових ад-
міністрацій по Ав-
тономній Республі-
ці Крим, областях,
мм. Києву та Се-
вастополю від реа-
лізації марок ак-
цизного збору з
алкогольних напоїв
та тютюнових виро-
бів суб'єктам
підприємницької
діяльності
витрати, пов'я-
зані із за-
безпеченням
фінансування
заходів з ре-
єстрації плат-
ників податку
(крім заробіт-
ної плати)

100 відсотків над-
ходжень до дер-
жавних податкових
адміністрацій по
Автономній Респуб-
ліці Крим, облас-
тях, мм. Києву та
Севастополю від
відшкодування
платниками податку
на додану вартість
вартості бланків
реєстраційної зая-
ви та свідоцтва
про реєстрацію у
розмірі одного не-
оподатковуваного
мінімуму доходів
громадян
Міністерства,
інші центральні
органи виконавчої
влади, місцеві
держадміністрації

апарат міністерств,
інших центральних
органів виконавчої
влади та їх
місцевих органів,
місцеві держадмі-
ністраціївитрати, пов'я-
зані з утри-
манням і ре-
монтом облад-
нання і буді-
вель (примі-
щень), покрит-
тям видатків
із спільного
господарського
обслуговування,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат
плата за оренду
приміщень, надход-
ження від оренда-
рів (суборендарів)
за спільне госпо-
дарське обслугову-
вання приміщень
(паливо, освітлен-
ня тощо)витрати, пов'я-
зані з ремон-
том, модерні-
зацією, прид-
банням нових
необоротних
активів (крім
будівель і
споруд) та ма-
теріальних
цінностей, ін-
шими госпо-
дарськими пот-
ребами
100 відсотків кош-
тів, одержаних від
реалізації необо-
ротних активів
(крім будівель і
споруд) та інших
матеріальних цін-
ностей (у тому
числі списаних)
витрати, пов'я-
зані з діяль-
ністю цих зак-
ладів


100 відсотків кош-
тів, що надходять
від діяльності
закладів громадсь-
кого харчування,
які належать мі-
ністерствам, іншим
центральним орга-
нам виконавчої
влади, місцевим
держадміністраціям


витрати, пов'я-
зані з вико-
анням окремих
доручень з
проведення
централізова-
них заходів,
не пов'язаних
з утриманням
апаратів орга-
нів державної
влади
100 відсотків кош-
тів, одержаних для
виконання окремих
доручень з прове-
дення централізо-
ваних заходів, не
пов'язаних з утри-
манням апаратів
органів державної
влади

Місцеві
держадміністраціїмісцеві
держадмі-
ністрації


витрати,
пов'язані з
утриманням
управлінь
капітального
будівництва

витрати,
пов'язані із
зміцненням
матеріально-
технічної бази
інспекцій
державного
технічного
нагляду
обласних,
Київської та
Севастополь-
ської міських
держадмі-
ністрацій
100 відсотків кош-
тів від зборів, що
вносяться юридич-
ними особами та
громадянами за
послуги, які нада-
ються інспекціями
державного техніч-
ного нагляду об-
ласних, Київської
та Севастопольсь-
кої міських дер-
жадміністрацій

витрати, пов'я-
зані з надан-
ням державними
архівами та
районними ар-
хівними відді-
лами платних
послуг, крім
оплати праці
державних
службовців
100 відсотків кош-
тів, одержаних від
надання платних
послуг державними
архівами області
та районними ар-
хівними відділами( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1164 від 13.09.2001, N 1597 від 29.11.2001 )