Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 лютого 1996 р. N 200
м.Київ

Про ліцензування, атестацію та акредитацію
навчальних закладів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1297 від 24.10.96
N 665 від 28.06.97
N 914 від 22.0
8.97
N 931 від 27.0
8.97
N 381 від 30.0
3.98
N 504 від 20.04.98
N 1334 від 25.08.98
N 1722 від 02.11.98
N 6 від 04.0
1.99
N 1285 від 19.07.99
N 1487 від 13.0
8.99
N 1575 від 20.10.2000
N 978 від 09.08.
2001
N 435 від 29.03.2002
N 1380 від 29.08.20
03 )

На виконання Указу Президента України від 10 жовтня 1995 р. N 942 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності органів освіти" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну акредитаційну комісію та її персональний склад, Положення про ліцензування навчальних закладів, Положення про акредитацію вищих навчальних закладах та Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів (додаються). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 6 від 04.01.99 )

3. Внести до Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 228 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 196), такі зміни:

абзац перший пункту 2 доповнити словами "та статутного фонду (що може включати вартість майна та власні кошти) у розмірі не нижче розрахованої вартості навчання слухачів, кількість яких зумовлена обсягом прийому, що заявляється";

в абзаці четвертому пункту 3 слова "професійних та інших навчально-виховних закладів" виключити;

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"професійно-технічних закладів освіти - Міносвіти за поданням місцевих органів державної виконавчої влади, міністерств і відомств, корпорацій, об'єднань тощо";

абзац другий пункту 4 після слів "першого й другого рівнів акредитації" доповнити словами "професійно-технічних закладів освіти".

4. Установити, що державні загальноосвітні заклади можуть провадити діяльність і видавати документи державного зразка про одержання загальної середньої освіти до проведення планової атестації цих закладів; державні професійно-технічні навчальні заклади, ліцензовані станом на 1 січня 1996 р., мають право видавати документи державного зразка про одержання професійно-технічної освіти до проведення їх чергової атестації. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )

5. Урядові Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з 1 липня 1996 р. припинити діяльність закладів освіти, які не отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності.

6. Міністерству освіти:

у місячний термін затвердити типове положення про атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних закладів освіти і закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;

до 31 грудня 1996 р. разом з місцевими державними адміністраціями провести перевірку виконання умов і правил провадження освітньої діяльності закладами освіти, які отримали ліцензії, а також привести статуси і назви цих закладів у відповідність із змістом заявленої діяльності.

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 р. N 303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 142).

Прем'єр-міністр України Є.Марчук

Міністр Кабінету Міністрів України В.Пустовойтенко

( Положення про Державну акредитаційну комісію втратило чинність на підставі Постанови КМ N 1380 від 29.08.2003 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 1996 р. N 200

Склад
Державної акредитаційної комісії

Кремень -
Василь Григорович
Міністр освіти і науки,
голова Комісії
Зайчук
Валентин Олександрович
- Державний секретар МОН,
перший заступник голови Комісії
Степко
Михайло Филимонович
- заступник Державного секретаря МОН,
заступник голови Комісії
Якименко
Юрій Іванович

- перший проректор Національного
технічного університету "Київський
політехнічний інститут",
заступник голови Комісії
Гайдукевич
Тамара Євгенівна
- начальник адміністративного відділу
Державної акредитаційної комісії,
відповідальний секретар Комісії
Артемчук
Галік Ісакович
- ректор Київського національного
лінгвістичного університету
Анненков
Віктор Петрович
- директор Промислово-економічного
коледжу Національного авіаційного
університету
Багров
Микола Васильович
- ректор Таврійського національного
університету імені В.I. Вернадського
Бірюк
СЕРГІЙ Олексійович
- член Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
Волков
Олег Ігорович
- заступник директора Департаменту
внутрішньої політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України
Головатий
Микола Федорович
- голова правління Конфедерації
недержавних вищих навчальних закладів
Голуб
Володимир Володимирович
- Керівник Управління з гуманітарних
питань Адміністрації Президента
України
Горбунова
Лідія Миколаївна
- заступник Державного секретаря
Мін'юсту
Гуржій
Андрій Миколайович
- перший заступник Державного
секретаря МОН
Дідоренко
Едуард Олексійович
- ректор Луганської академії внутрішніх
справ імені 10-річчя незалежності
України
Дмитриченко
Микола Федорович
- начальник департаменту вищої освіти
МОН
Домніч
Володимир Іванович
- начальник управління ліцензування та
акредитації МОН
Курас
Іван Федорович
- віце-президент Національної
академії наук
Лікарчук
Ігор Леонідович
- начальник управління освіти і науки
Київської облдержадміністрації
Луговий
Володимир Іларіонович
- ректор Української Академії
державного управління при
Президентові України
Мельник
Петро Володимирович
- голова наглядової ради Академії
державної податкової служби
Мельничук
Дмитро Олексійович
- ректор Національного аграрного
університету
Москаленко
Віталій Федорович
- Міністр охорони здоров'я
Павленко
Анатолій Федорович
- ректор Київського національного
економічного університету
Поплавський
Михайло Михайлович
- ректор Київського національного
університету культури і мистецтв
Рудавський
Юрій Кирилович
- ректор Національного університету
"Львівська політехніка"
Сидоренко
Олександр Леонідович
- начальник управління освіти і науки
Харківської облдержадміністрації
Тацій
Василь Якович
- ректор Національної юридичної
академії імені Ярослава Мудрого
Тимошенко
Іван Іванович
- голова Асоціації вищих навчальних
закладів недержавних форм власності
Третяк
Олег Васильович
- перший проректор Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
Федорченко
Володимир Кирилович
- ректор Київського інституту туризму,
економіки і права
Черевань
Володимир Павлович
- ректор Міжнародного інституту
ринкових відносин та підприємництва
Центру "Ринок"
ЧЕРНЕЦЬ
Василь Гнатович
- ректор Державної академії керівних
кадрів культури і мистецтв
ШЕВЧЕНКО
Володимир Павлович
- ректор Донецького національного
університету

( Склад комісії із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1297 від 24.10.96, N 665 від 28.06.97, N 504 від 20.04.98, N 1334 від 25.08.98, N 1722 від 02.11.98, N 1285 від 19.07.99, N 1575 від 20.10.2000, в редакції Постанови КМ N 435 від 29.03.2002 )

( Положення про ліцензування навчальних закладів втратило чинність на підставі Постанови КМ N 1380 від 29.08.2003 )

( Положення про акредитацію вищих навчальних закладів втратило чинність на підставі Постанови КМ N 978 від 09.08.2001 )

Положення
про атестацію професійно-технічних навчальних закладів

( У Положенні слова "заклад освіти" в усіх відмінках і числі
замінено словами "навчальний заклад" згідно з Постановою КМ
N 1487 від 13.08.99 )

1. Атестація професійно-технічних навчальних закладів, навчальних підрозділів підприємств, установ, організацій (далі - професійно-технічні навчальні заклади) незалежно від їх підпорядкування та форм власності є складовою системи державного контролю за якістю підготовки робітничих кадрів та службовців і спрямована на визначення спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів).

2. Основними завданнями атестації є:

аналіз і оцінка реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу;

оцінка відповідності знань, умінь і навичок учнів, слухачів вимогам навчальних планів і програм;

визначення відповідності умов професійно-технічної освіти, наявної матеріально-технічної та навчально-методичної бази вимогам навчальних планів і програм;

оцінка якісного складу інженерно-педагогічних і керівних працівників.

3. Атестації підлягають професійно-технічні навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

Курсові форми професійного навчання без присвоєння кваліфікації не атестуються.

4. Атестація державних професійно-технічних навчальних закладів здійснюється планово один раз у десять років.

Професійно-технічні навчальні заклади інших форм власності атестуються за їх заявками або заявками їхніх засновників і підлягають переатестації через 10 років.

Атестація може здійснюватися позапланово за рішенням органу державного управління освітою.

5. Суб'єктами атестації є лише ліцензовані професійно-технічні навчальні заклади.

6. Атестованим вважається професійно-технічний навчальний заклад, якщо атестовані 75 і більше відсотків напрямів (професій, спеціальностей), за якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів та службовців.

7. Атестованому професійно-технічному навчальному закладу видається свідоцтво про атестацію встановленого зразка.

Зразок свідоцтва про атестацію затверджує Міносвіти.

8. Атестований професійно-технічний навчальний заклад набуває право видачі документа про професійно-технічну освіту державного зразка.

9. Рішення про атестацію професійно-технічного навчального закладу може бути прийнято ДАК за результатами комплексної перевірки органами державного управління освітою та Державною інспекцією навчальних закладів.

10. Державна інспекція навчальних закладів координує роботу, пов'язану з програмно-методичним забезпеченням атестації, і здійснює контроль за проведенням атестаційної експертизи.

11. Для організації проведення атестаційної експертизи при місцевих органах державного управління освітою створюються регіональні експертні ради, які складають план (графік) проведення атестації на 10 років.

Зведений план (графік) проведення атестації затверджує Міносвіти.

Органи державного управління освітою доводять терміни атестації до відома професійно-технічних навчальних закладів не пізніш як за 3 місяці до її початку.

12. Для проведення атестаційної експертизи професійно-технічного навчального закладу регіональна експертна рада створює експертну комісію та проводить консультацію керівників зазначеного закладу.

Вимоги до складу експертних комісій визначає Міносвіти.

13. Професійно-технічний навчальний заклад, що підлягає атестації, подає до регіональної експертної ради матеріали самоаналізу освітньої діяльності, які включають аналіз стану матеріально-технічної бази, кадрового і навчально-методичного забезпечення, копії навчальних планів і програм тощо.

Вимоги до матеріалів самоаналізу освітньої діяльності професійно-технічного навчального закладу та порядок їх подання визначає Міносвіти.

14. Експертна комісія на основі завдань атестації та аналізу поданих матеріалів розробляє програму атестації, погоджує її з регіональною експертною радою та доводить до відома професійно-технічного навчального закладу до початку атестації.

15. Під час проведення атестаційної експертизи експертна комісія керується чинним законодавством, нормативними документами з питань професійно-технічної освіти, цим Положенням, організовує свою роботу на підставі програми атестації і працює безпосередньо у професійно-технічному навчальному закладі не більш як 15 календарних днів.

16. За підсумками роботи експертна комісія складає акт атестаційної експертизи, доводить його до відома професійно-технічного навчального закладу і подає регіональній експертній раді.

17. Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає матеріали атестаційної експертизи, готує мотивований висновок про спроможність професійно-технічного навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог і подає його разом з атестаційною справою до ДАК.

Вимоги до матеріалів про результати атестаційної експертизи, що подаються до ДАК, визначає Міносвіти.

18. ДАК у тримісячний термін з дня надходження від регіональної експертної комісії відповідних матеріалів розглядає їх, приймає рішення і в разі позитивного вирішення питання подає свої висновки на затвердження Міносвіти. Після затвердження цих висновків Міносвіти видає професійно-технічному навчальному закладу свідоцтво про атестацію.

У разі прийняття негативного рішення про атестацію професійно-технічного навчального закладу чи окремих його напрямів (професій, спеціальностей) ДАК повідомляє про це відповідний навчальний заклад.

19. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням атестаційної експертизи, здійснюється за рахунок навчальних закладів за попередньо складеними кошторисами відповідно до нормативів, установлених Міносвіти.

Професійно-технічні навчальні заклади перераховують кошти на окремі рахунки регіональних експертних рад на умовах попередньої оплати.

20. За видачу професійно-технічним навчальним закладам свідоцтв про атестацію встановлюється плата:

з професійно-технічних навчальних закладів, діяльність яких забезпечується бюджетним фінансуванням, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

з професійно-технічних навчальних закладів, діяльність яких забезпечується іншими джерелами фінансування, - у розмірі 2 відсотків суми коштів, розрахованих як річна плата за навчання контингенту осіб, що відповідає ліцензованому обсягу прийому.

Кошти за видачу свідоцтв про атестацію перераховуються професійно-технічними навчальними закладами на рахунок ДАК.

21. За особами, які залучаються до роботи у ДАК та регіональних експертних радах на час проведення атестаційної експертизи, зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи.