Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 червня 1997 р. N 574
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 450 від 21 травня 2012
р.)

Про затвердження Положення про
вантажну митну декларацію

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 643 від 07.05.
98
N 1392 від 06.09.20
00
N 287 від 28.03.20
01
N 1883 від 12.12.200
2 -
набуває чинності 01.01.2004
N 111 від 04.02.20
04
N 675 від 26.05.200
4 )

Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України ( 1970-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

1. Затвердити Положення про вантажну митну декларацію (додається), яке набирає чинності через 90 днів з дня опублікування цієї постанови.

2. Державній митній службі:

у місячний термін затвердити Інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації;

до 1 січня 1999 р. вилучити з обігу бланки вантажної митної декларації форм МД-2 і МД-3 старого зразка. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 643 від 07.05.98 )

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1997 р. N 574

Положення
про вантажну митну декларацію

( У тексті Положення слова "орган Державної митної служби" в
усіх відмінках і формах числа замінено словами "митний
орган" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою
КМ N 1392 від 06.09.2000 )

1. Положення про вантажну митну декларацію (далі - Положення) визначає форму вантажної митної декларації та встановлює порядок її подання, оформлення, використання.

2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів;

митний режим - сукупність норм, установлених законами з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються;

партія товарів:

товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо);

товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб'єктам підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує ця особа;

прийняття вантажної митної декларації для оформлення - закріплення посадовою особою митного органу факту внесення до ВМД декларантом усіх потрібних для митного оформлення товарів і транспортних засобів відомостей і наявності всіх доданих до декларації комерційних супровідних та інших документів, проставлення на ВМД штампа "Під митним контролем" та реєстрації декларації у журналі обліку вантажних митних декларацій;

товари - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні і культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України;

фізичні особи - фізичні особи, які переміщують товари через митний кордон України без мети зайняття підприємницькою діяльністю;

фізичні особи (підприємці) - зареєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи, які переміщують товари через митний кордон України з метою зайняття підприємницькою діяльністю;

ВМД, заповнена у звичайному порядку, - ВМД з установленим обсягом даних, на підставі якої завершується митне оформлення товарів і транспортних засобів у заявлений митний режим. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 675 від 26.05.2004 ) ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

3. ВМД застосовується під час декларування транспортних засобів і товарів, що переміщуються через митний кордон України юридичними або фізичними особами, яким вони належать, або уповноваженими ними особами. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000; в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

4. Митний орган не приймає ВМД для оформлення:

якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

якщо вона заповнена декларантом з порушенням цього Положення, Інструкції про порядок заповнення ВМД;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

У разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення обов'язково заповнюється картка відмови у митному оформленні згідно з порядком, установленим Державною митною службою.

5. Достовірність зазначених декларантом відомостей у ВМД, яка заповнена згідно з діючими правилами та засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним з видів митного забезпечення (штамп "Під митним контролем") на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також реєстрацією ВМД у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом.

У разі необхідності для підтвердження відомостей, унесених до ВМД, прийнятої для оформлення, декларантом подаються додаткові документи. ( Пункт 5 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 111 від 04.02.2004 )

Відповідальність за неточні відомості у ВМД установлюється законодавством.

6. У разі прийняття ВМД для оформлення їй присвоюється реєстраційний номер та проводиться реєстрація в журналі обліку ВМД.

Реєстраційний номер ВМД - цифровий код, що складається з шістнадцяти знаків, а саме: ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 111 від 04.02.2004 )

перші дев'ять знаків - код митного органу, в якому ВМД прийнято для оформлення, згідно з класифікатором, затвердженим Державною митною службою; ( Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ N 111 від 04.02.2004 )

десятий знак - остання цифра поточного року, відокремлена з обох боків скісною лінією; ( Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 111 від 04.02.2004 )

останні шість знаків - порядковий номер декларації в журналі обліку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Журнал обліку ВМД містить:

порядковий номер ВМД згідно з журналом обліку;

дату реєстрації;

реєстраційний номер ВМД;

тип ВМД;

відомості про відправника та одержувача (назва, юридична адреса, для резидентів код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

відомості про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання;

відомості про декларанта;

прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампа "Під митним контролем";

прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який завершив митне оформлення, номер особистої номерної печатки;

номер картки відмови у митному оформленні;

примітки.

За рішенням начальника митниці до журналу обліку ВМД можуть вноситись інші додаткові відомості.

7. Митний орган може відмовити у митному оформленні товарів виключно у випадках, передбачених законодавством України, після завершення процесу прийняття ВМД для оформлення.

Реєстраційний номер ВМД, за якою було відмовлено у митному оформленні, не може бути присвоєний іншій декларації.

8. ВМД, заповнена у звичайному порядку, вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці, що здійснила митне оформлення товарів і транспортних засобів. ( Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ N 675 від 26.05.2004 )

Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на розміщення товарів та/або транспортних засобів у заявленому митному режимі і прав та обов'язків зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

9. ВМД складається з уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (додаток 1) на п'яти зброшурованих основних аркушах різного кольору та уніфікованого адміністративного документа форми МД-3 (додаток 2) на такій само кількості зброшурованих додаткових аркушів різного кольору.

Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених Державною митною службою, замість уніфікованого адміністративного документа форми МД-3 допускається застосування формуляра-специфікації форми МД-8 (додаток 3).

Кількість бланків уніфікованих адміністративних документів форм МД-2 та МД-3, необхідних для митного оформлення однієї ВМД, і порядок використання формуляра-специфікації форми МД-8 визначаються Державною митною службою. (Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 287 від 28.03.2001)

10. ВМД оформляється на стандартних самокопіювальних бланках уніфікованих адміністративних документів форм МД-2 та МД-3 формату 309 х 210 міліметрів. Відривна частина бланків відповідає формату А4. Бланки виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими Державною митною службою. Замовниками та реалізаторами бланків можуть бути як Державна митна служба, так і суб'єкти підприємницької діяльності.

Державна митна служба визначає випадки, коли ВМД може оформлюватися на бланках уніфікованого адміністративного документа, виготовлених за допомогою комп'ютера, або подаватися тільки в електронному вигляді. Митні процедури, що пов'язані з оформленням ВМД, поданої митному органу тільки в електронному вигляді, визначаються Державною митною службою. ( Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 675 від 26.05.2004 )

У разі виготовлення бланків за допомогою комп'ютера використовується папір білий формату А4 і не застосовується вимога щодо брошурування, кольору та самокопіювання аркушів. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланків за допомогою комп'ютера, повинні забезпечувати якісне функціонування службових штампів митних органів, що використовуються для митного оформлення ВМД. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 643 від 07.05.98, N 1392 від 06.09.2000, в редакції Постанови КМ N 287 від 28.03.2001 )

11. ВМД заповнюється:

на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними і фізичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їх вартості;

на товари, які підлягають державному експортному контролю;

на товари, які переміщуються в режимі митного складу;

на товари, які безпосередньо ввозяться фізичними особами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адреси фізичних осіб або вивозяться фізичними особами у випадках, передбачених законодавством;

на товари незалежно від їх митної вартості в інших випадках, передбачених законодавством;

на транспортні засоби у випадках, передбачених законодавством. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

12. ВМД заповнюється на партію товарів, які належать юридичним особам або фізичним особам (підприємцям), за умови, що до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим. У разі коли партія складається з товарів, які мають різні коди згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 ), ( 2371б-14 ), ( 2371в-14 ), ( 2371г-14 ), а також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо), відомості зазначаються на додаткових аркушах ВМД (форма МД-3).

Одна ВМД з додатковими аркушами складається не більш як на 99 найменувань товарів.

У випадках, що визначаються Державною митною службою, можуть складатися одна ВМД на кілька партій товарів або кілька ВМД на одну партію товарів. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 111 від 04.02.2004 )

( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000; в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

13. ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера. Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб'єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип здійснення заходів тарифного або нетарифного регулювання.

14. ВМД, заповнена з підчистками та помилками, для оформлення не приймається. Порядок унесення виправлень у ВМД визначається Державною митною службою. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000, в редакції Постанови КМ N 287 від 28.03.2001 )

15. Разом з ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару і митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. Форма та структура електронної копії ВМД або ВМД, що подається тільки в електронному вигляді, кодування символів, засоби пересилання визначаються Державною митною службою. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000 )

16. Оформлені митним органом аркуші ВМД розподіляються у такому порядку:

перший основний аркуш ("примірник для митниці") - зберігається разом з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, в митному підрозділі, що здійснював митне оформлення, протягом 12 місяців, після чого передається на зберігання до архіву митниці;

другий основний аркуш ("примірник для статистики") - використовується у підрозділі митної статистики митного органу;

третій основний аркуш ("примірник для митниці") - використовується у підрозділі митних доходів та платежів митного органу;

четвертий основний аркуш ("примірник для митниці") - використовується залежно від виду зовнішньоекономічної операції:

а) під час оформлення товару, що вивозиться за межі митної території України, передається декларанту для доставлення разом з товаром в митний орган - пункт пропуску на митному кордоні України. Після проведення процедури пропуску він передається до архіву митниці, що здійснила пропуск товару через митний кордон;

б) під час оформлення товару, що ввозиться на митну територію України, передається декларанту;

п'ятий основний аркуш ("примірник для декларанта") - передається декларанту.

Якщо декларування товару проводиться митним брокером, то:

під час митного оформлення товару, що ввозиться на митну територію України, четвертий аркуш ВМД передається власникові товару, а п'ятий аркуш - митному брокеру;

під час митного оформлення експорту товару на прохання декларанта передбачається оформлення шостого аркуша ВМД, при цьому він повинен бути копією п'ятого аркуша. При використанні шостого аркуша ВМД на зворотному боці першого і п'ятого аркушів декларантом робиться запис "оформлено шостий аркуш ВМД", який засвідчується печаткою декларанта. При цьому п'ятий аркуш ВМД передається власникові товару.

Додаткові аркуші ВМД (форми МД-3) розподіляються в аналогічному порядку.

У разі потреби митний орган має право видавати(завіряти) заявникам (особам, зазначеним у ВМД) засвідчені особистою номерною печаткою інспектора митниці ксерокопії оформленої ВМД відповідно до обліку видачі таких копій.

Державна митна служба має право встановлювати інший порядок розподілу аркушів ВМД для митних режимів, що відрізняються від режиму "імпорт" або "експорт".

Додаток N 1
до Положення про вантажну митну декларацію

                     -------------------------------
УНІФІКОВАНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ |1. Тип декларації |А. Форма МД-2
ДОКУМЕНТ (УАД) | |
-------------------------------------| | | |
| 1 |2. Відправник/Експортер N |-----------------------------|
|---| |3. Додатковий |4. Відванта- |
| | | аркуш |жувальні |
| | | | |специфікації |
| | |---------------+------------------------------------------
| | |5. Всього |6. Кількість |7. Довідковий номер
| | |найменувань |місць |
| |Реєстр N від |товарів | |
| |--------------------------------+----------------------------------------------------------
| П |8. Одержувач/Імпортер N |9. Особа, відповідальна N
| Р | |за фінансове врегулювання
| И | |
| М | |----------------------------------------------------------
| I | |10. Країна 1-го|11. Торгове-|12. Загальна |13.
| Р | |призначення |льна країна |митна вартість |
| Н |Реєстр N від | | | | | |
| И |--------------------------------+----------------------------------------------------------
| К |14. Декларант/Представник N |15. Країна відправлення |15а. Код країни|17а. Код
| | | |відправлення |країни
| Д | | | |призначення
| Л | | | | | |
| Я | |------------------------------+---------------------------
| |Реєстр N від |16. Країна походження |17. Країна призначення
| М |--------------------------------+----------------------------------------------------------
| И |18. Транспортний |19. Кон-|20. Умови поставки
| Т |засіб відправлення | |тейнер | | |
| Н |--------------------------------+----------------------------------------------------------
| И |21. Транспортний засіб |22. Валюта та загальна |23. Курс валюти |24. Харак-
| Ц |на кордоні |фактурна вартість | |тер угоди
| I | | | | | | | |
| |--------------------------------+----------------------------------------------------------
| |25. Вид |26. Вид |27. Місце |28. Фінансові та банківські відомості

   |  |транспорту|транспорту|заванта- |
| |на кордоні|в межах |ження/роз-|
| | |країни |вантаження|
| | | | | | | |
|---+---------------------+----------|
| 1 |29. Митниця на |30. Місце |
| |кордоні |огляду |
| | |товару |
---------+-------------------------------------------------------------------------------------------
31. |Маркірування та кількість - номери |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару | | | | | | |
місця та | -------------+--------------+------------------
опис | |34. Код країни|35. Вага брутто|36. Пре-
товару | |походження |(кг) |ференція
| | | | |
| |--------------+---------------+----------
| |37. Процедура |38. Вага нетто |39. Квота
| | |(кг) |
| |-----------------------------------------
| |40. Загальна декларація/попередній
|------------------ ---------------------|документ
| | | |-----------------------------------------
---------+-------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна |43.
44. Дода-| |одиниця виміру|вартість товару| |
ткова ін-| ------------------------------------------
формація/| |45. Митна вартість
подані | |--------------------------
документи| |46. Статистична вартість
---------+-------------------------------------------------------------------------------------------
47. Нара-|Вид |Основа на-|Ставка|Сума| СП |48. Відстрочка платежів |49. Найменування складу

хування |  |рахування |   |  |  |              |
мита та |----+----------+------+----+----| |
митних | | | | | |----------------------------------------------------------
зборів | | | | | |В. Подробиці розрахунків
| | | | | |
|---------------------------+----|
| Всього | |
---------+-------------------------------------------------------------------------------------------
|50. Довіритель Підпис |С.
| |
| |
---------| |
51. Мит- |представлений |
ниця |Місце і дата |
країни --------------------------------------------------------------------------------------------
транзиту

---------------------------------------------------------------------------+-------------------------
52. Гарантія не дійсна для |53. Митниця в країні
| |призначення
--------------------------------------------------------------------+--------------------------------
D. Завершення митного контролю |54. Місце і дата
|

                      ----------------------------
УНІФІКОВАНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ |1. Тип декларації |А. Форма МД-2
ДОКУМЕНТ (УАД) | |
--------------------------------------| | | |
| 2 |2. Відправник/Експортер N |--------------------------|
|---| |3. Додатковий|4. Відванта-|
| | | аркуш |жувальні |
| | | | |специфікації|
| | |-------------+--------------------------------------------
| П | |5. Всього |6. Кількість |7. Довідковий номер
| Р | |найменувань |місць |
| И |Реєстр N від |товарів | |
| М |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| I |8. Одержувач/Імпортер N |9. Особа, відповідальна N
| Р | |за фінансове врегулювання
| Н | |
| И | |----------------------------------------------------------
| К | |10. Країна |11. Торго- |12. Загальна |13.
| | |1-го |вельна |митна вартість |
| Д | |призначення |країна | |
| Л |Реєстр N від | | | | | |
| Я |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |14. Декларант/Представник N |15. Країна відправлення |15а. Код |17а. Код
| С | | |країни |країни
| Т | | |відправлення|призначення
| А | | | | | |
| Т | |----------------------------+-----------------------------
| И | |16. Країна походження |17. Країна призначення
| С |Реєстр N від | |
| Т |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| И |18. Транспортний |19. Кон-|20. Умови поставки
| К |засіб відправлення | |тейнер | | |
| И |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |21. Транспортний засіб |22. Валюта та загальна |23. Курс |24. Характер
| |на кордоні |фактурна вартість |валюти |угоди
| | | | | | | | |
| |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |25. Вид |26. Вид |27. Місце |28. Фінансові та банківські відомості

   |  |транспорту|транспорту|заванта-  |
| |на кордоні|в межах |ження/роз- |
| | |країни |вантаження |
| | | | | | | |
|---+---------------------+-----------|
| 2 |29. Митниця на |30. Місце |
| |кордоні |огляду |
| | |товару |
---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
31. |Маркірування та кількість - номери |32. Товар N|33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару | | | | | | |
місця та | ------------+--------------+------------------
опис | |34. Код країни|35. Вага брутто|36. Пре-
товару | |походження |(кг) |ференція
| | | | |
| |--------------+---------------+---------
| |37. Процедура |38. Вага нетто |39. Квота
| | |(кг) |
| |----------------------------------------
| |40. Загальна декларація/попередній
|------------------ -----------------|документ
| | | |----------------------------------------
---------+---------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна |43.
44. Дода-| |одиниця виміру|вартість товару | |
ткова ін-| -----------------------------------------
формація/| |45. Митна вартість
подані | |-------------------------
документи| |46. Статистична вартість
---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
47. Нара-|Вид |Основа |Ставка|Сума| СП |48. Відстрочка платежів |49. Найменування складу
хування | |нарахування| | | | |
мита та |----+-----------+------+----+----| |
митних | | | | | |----------------------------------------------------------
зборів | | | | | |В. Подробиці розрахунків
| | | | | |
|----------------------------+----|
| Всього | |
---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
|50. Довіритель Підпис |С.

     |                                |
---------| |
51. Мит- |представлений |
ниця |Місце і дата |
країни ---------------------------------------------------------------------------------------------
транзиту
--------------------------------------------------------------------------+---------------------------
52. Гарантія не дійсна для |53. Митниця в країні
| |призначення
----------------------------------------------------------------------+-------------------------------
D. Завершення митного контролю |54. Місце і дата
|

                      ----------------------------
УНІФІКОВАНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ |1. Тип декларації |А. Форма МД-2
ДОКУМЕНТ (УАД) | |
--------------------------------------| | | |
| 3 |2. Відправник/Експортер N |--------------------------|
|---| |3. Додатковий|4. Відванта-|
| | | аркуш |жувальні |
| | | | |специфікації|
| | |-------------+--------------------------------------------
| П | |5. Всього |6. Кількість |7. Довідковий номер
| Р | |найменувань |місць |
| И |Реєстр N від |товарів | |
| М |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| I |8. Одержувач/Імпортер N |9. Особа, відповідальна N
| Р | |за фінансове врегулювання
| Н | |
| И | |----------------------------------------------------------
| К | |10. Країна |11. Торго- |12. Загальна |13.
| | |1-го |вельна |митна вартість |
| Д | |призначення |країна | |
| Л |Реєстр N від | | | | | |
| Я |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |14. Декларант/Представник N |15. Країна відправлення |15а. Код |17а. Код
| М | | |країни |країни
| И | | |відправлення|призначення
| Т | | | | | |
| Н | |----------------------------+-----------------------------
| И | |16. Країна походження |17. Країна призначення
| Ц |Реєстр N від | |
| I |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |18. Транспортний |19. Кон-|20. Умови поставки
| |засіб відправлення | |тейнер | | |
| |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |21. Транспортний засіб |22. Валюта та загальна |23. Курс |24. Характер
| |на кордоні |фактурна вартість |валюти |угоди
| | | | | | | | |
| |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |25. Вид |26. Вид |27. Місце |28. Фінансові та банківські відомості

   |  |транспорту|транспорту|заванта-  |
| |на кордоні|в межах |ження/роз- |
| | |країни |вантаження |
| | | | | | | |
|---+---------------------+-----------|
| 3 |29. Митниця на |30. Місце |
| |кордоні |огляду |
| | |товару |
---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
31. |Маркірування та кількість - номери |32. Товар N|33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару | | | | | | |
місця та | ------------+--------------+------------------
опис | |34. Код країни|35. Вага брутто|36. Пре-
товару | |походження |(кг) |ференція
| | | | |
| |--------------+---------------+---------
| |37. Процедура |38. Вага нетто |39. Квота
| | |(кг) |
| |----------------------------------------
| |40. Загальна декларація/попередній
|------------------ -----------------|документ
| | | |----------------------------------------
---------+---------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна |43.
44. Дода-| |одиниця виміру|вартість товару | |
ткова ін-| -----------------------------------------
формація/| |45. Митна вартість
подані | |-------------------------
документи| |46. Статистична вартість
---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
47. Нара-|Вид |Основа |Ставка|Сума| СП |48. Відстрочка платежів |49. Найменування складу

хування |  |нарахування|   |  |  |              |
мита та |----+-----------+------+----+----| |
митних | | | | | |----------------------------------------------------------
зборів | | | | | |В. Подробиці розрахунків
| | | | | |
|----------------------------+----|
| Всього | |
---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
|50. Довіритель Підпис |С.
| |
---------| |
51. Мит- |представлений |
ниця |Місце і дата |
країни ---------------------------------------------------------------------------------------------
транзиту
--------------------------------------------------------------------------+---------------------------
52. Гарантія не дійсна для |53. Митниця в країні
| |призначення
----------------------------------------------------------------------+-------------------------------
D. Завершення митного контролю |54. Місце і дата
|

                      ----------------------------
УНІФІКОВАНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ |1. Тип декларації |А. Форма МД-2
ДОКУМЕНТ (УАД) | |
--------------------------------------| | | |
| 4 |2. Відправник/Експортер N |--------------------------|
|---| |3. Додатковий|4. Відванта-|
| | | аркуш |жувальні |
| | | | |специфікації|
| | |-------------+--------------------------------------------
| П | |5. Всього |6. Кількість |7. Довідковий номер
| Р | |найменувань |місць |
| И |Реєстр N від |товарів | |
| М |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| I |8. Одержувач/Імпортер N |9. Особа, відповідальна N
| Р | |за фінансове врегулювання
| Н | |
| И | |----------------------------------------------------------
| К | |10. Країна |11. Торго- |12. Загальна |13.
| | |1-го |вельна |митна вартість |
| Д | |призначення |країна | |
| Л |Реєстр N від | | | | | |
| Я |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |14. Декларант/Представник N |15. Країна відправлення |15а. Код |17а. Код
| М | | |країни |країни
| И | | |відправлення|призначення
| Т | | | | | |
| Н | |----------------------------+-----------------------------
| И | |16. Країна походження |17. Країна призначення
| Ц |Реєстр N від | |
| I |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |18. Транспортний |19. Кон-|20. Умови поставки
| |засіб відправлення | |тейнер | | |
| |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |21. Транспортний засіб |22. Валюта та загальна |23. Курс |24. Характер
| |на кордоні |фактурна вартість |валюти |угоди
| | | | | | | | |
| |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |25. Вид |26. Вид |27. Місце |28. Фінансові та банківські відомості

   |  |транспорту|транспорту|заванта-  |
| |на кордоні|в межах |ження/роз- |
| | |країни |вантаження |
| | | | | | | |
|---+---------------------+-----------|
| 4 |29. Митниця на |30. Місце |
| |кордоні |огляду |
| | |товару |
---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
31. |Маркірування та кількість - номери |32. Товар N|33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару | | | | | | |
місця та | ------------+--------------+------------------
опис | |34. Код країни|35. Вага брутто|36. Пре-
товару | |походження |(кг) |ференція
| | | | |
| |--------------+---------------+---------
| |37. Процедура |38. Вага нетто |39. Квота
| | |(кг) |
| |----------------------------------------
| |40. Загальна декларація/попередній
|------------------ -----------------|документ
| | | |----------------------------------------
---------+---------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна |43.
44. Дода-| |одиниця виміру|вартість товару | |
ткова ін-| -----------------------------------------
формація/| |45. Митна вартість
подані | |-------------------------
документи| |46. Статистична вартість
---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
47. Нара-|Вид |Основа |Ставка|Сума| СП |48. Відстрочка платежів |49. Найменування складу

хування |  |нарахування|   |  |  |              |
мита та |----+-----------+------+----+----| |
митних | | | | | |----------------------------------------------------------
зборів | | | | | |В. Подробиці розрахунків
| | | | | |
|----------------------------+----|
| Всього | |
---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
|50. Довіритель Підпис |С.
| |
---------| |
51. Мит- |представлений |
ниця |Місце і дата |
країни ---------------------------------------------------------------------------------------------
транзиту
--------------------------------------------------------------------------+---------------------------
52. Гарантія не дійсна для |53. Митниця в країні
| |призначення
----------------------------------------------------------------------+-------------------------------
D. Завершення митного контролю |54. Місце і дата
|

                      ----------------------------
УНІФІКОВАНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ |1. Тип декларації |А. Форма МД-2
ДОКУМЕНТ (УАД) | |
--------------------------------------| | | |
| 5 |2. Відправник/Експортер N |--------------------------|
|---| |3. Додатковий|4. Відванта-|
| | | аркуш |жувальні |
| | | | |специфікації|
| | |-------------+--------------------------------------------
| П | |5. Всього |6. Кількість |7. Довідковий номер
| Р | |найменувань |місць |
| И |Реєстр N від |товарів | |
| М |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| I |8. Одержувач/Імпортер N |9. Особа, відповідальна N
| Р | |за фінансове врегулювання
| Н | |
| И | |----------------------------------------------------------
| К | |10. Країна |11. Торго- |12. Загальна |13.
| | |1-го |вельна |митна вартість |
| Д | |призначення |країна | |
| Л |Реєстр N від | | | | | |
| Я |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |14. Декларант/Представник N |15. Країна відправлення |15а. Код |17а. Код
| Д | | |країни |країни
| Е | | |відправлення|призначення
| К | | | | | |
| Л | |----------------------------+-----------------------------
| А | |16. Країна походження |17. Країна призначення
| Р |Реєстр N від | |
| А |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| Н |18. Транспортний |19. Кон-|20. Умови поставки
| Т |засіб відправлення | |тейнер | | |
| А |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |21. Транспортний засіб |22. Валюта та загальна |23. Курс |24. Характер
| |на кордоні |фактурна вартість |валюти |угоди
| | | | | | | | |
| |---------------------------------+----------------------------------------------------------
| |25. Вид |26. Вид |27. Місце |28. Фінансові та банківські відомості

   |  |транспорту|транспорту|заванта-  |
| |на кордоні|в межах |ження/роз- |
| | |країни |вантаження |
| | | | | | | |
|---+---------------------+-----------|
| 5 |29. Митниця на |30. Місце |
| |кордоні |огляду |
| | |товару |
---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
31. |Маркірування та кількість - номери |32. Товар N|33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару | | | | | | |
місця та | ------------+--------------+------------------
опис | |34. Код країни|35. Вага брутто|36. Пре-
товару | |походження |(кг) |ференція
| | | | |
| |--------------+---------------+---------
| |37. Процедура |38. Вага нетто |39. Квота
| | |(кг) |
| |----------------------------------------
| |40. Загальна декларація/попередній
|------------------ -----------------|документ
| | | |----------------------------------------
---------+---------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна |43.
44. Дода-| |одиниця виміру|вартість товару | |
ткова ін-| -----------------------------------------
формація/| |45. Митна вартість
подані | |-------------------------
документи| |46. Статистична вартість
---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
47. Нара-|Вид |Основа |Ставка|Сума| СП |48. Відстрочка платежів |49. Найменування складу

хування |  |нарахування|   |  |  |              |
мита та |----+-----------+------+----+----| |
митних | | | | | |----------------------------------------------------------
зборів | | | | | |В. Подробиці розрахунків
| | | | | |
|----------------------------+----|
| Всього | |
---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
|50. Довіритель Підпис |С.
| |
---------| |
51. Мит- |представлений |
ниця |Місце і дата |
країни ---------------------------------------------------------------------------------------------
транзиту
--------------------------------------------------------------------------+---------------------------
52. Гарантія не дійсна для |53. Митниця в країні
| |призначення
----------------------------------------------------------------------+-------------------------------
D. Завершення митного контролю |54. Місце і дата
|

Додаток N 2
до Положення про вантажну митну декларацію

                       ------------------------------
УНІФІКОВАНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) |1. Тип декларації | Форма МД-3
---------------------------------------------| | | |
|2. Відправник/ 8. Одержувач/ N |-------------+--------------|
| Експортер Імпортер |3. Додатковий| |
| | аркуш | |
|Реєстр N від | | | |
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. |Маркірування та кількість - номери |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару | | | | | | | |
місця та | -------------+-------------+------------------------------
опис | |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару | |ни походження|(кг) |ція
| | | | |
| |-------------+----------------+-------------
| |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
| | |(кг) |
| |--------------------------------------------
|------------------ ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
| | | |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна |43.
44. Дода-| |одиниця виміру|вартість товару | |
ткова ін-| ---------------------------------------------
формація/| |45. Код звільнення від
подані | |податку
документи| |-----------------------------
| |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. |Маркірування та кількість - номери |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару | | | | | | | |
місця та | -------------+-------------+------------------------------
опис | |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару | |ни походження|(кг) |ція
| | | | |
| |-------------+----------------+-------------
| |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
| | |(кг) |
| |--------------------------------------------
|------------------ ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
| | | |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна |43.
44. Дода-| |одиниця виміру|вартість товару | |
ткова ін-| ---------------------------------------------
формація/| |45. Код звільнення від
подані | |податку
документи| |-----------------------------
| |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |                             |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від
подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Нара-|  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
хування |Вид | Основа нарахування |Ставка |Сума| СП | Вид | Основа нарахування | Ставка  | Сума | СП  |
мита та |----+--------------------+-------+----+----+-----+----------------------+-----------+--------+-------|
митних  |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
зборів  |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
     |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
     |--------------------------------------+----+-------------------------------------------------+-------|
     |   Всього              |  |   Всього                   |    |
-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------
     |  |          |    |  |  |   |           |   |           |
     |Вид | Основа нарахування |Ставка |Сума| СП | Вид |     Сума     | СП |<-   Загальна сума |
     |----+--------------------+-------+----+----+-----+----------------------+------+---------------------|
     |  |          |    |  |  |   |           |   |  |Примірник    |
     |  |          |    |  |  |   |           |   | 1 |для митниці   |
     |  |          |    |  |  |   |           |   |----------------------
     |--------------------------------------+----+----------------------------+------| С.
     |   Всього              |  |Всього           |   |
     ---------------------------------------------------------------------------------

                       ------------------------------
УНІФІКОВАНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) |1. Тип декларації      |              Форма МД-3
---------------------------------------------|   |   |       |
     |2. Відправник/  8. Одержувач/  N |-------------+--------------|
     |  Експортер    Імпортер    |3. Додатковий|       |
     |                  |    аркуш |       |
     |Реєстр N    від        |   |   |       |
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |                             |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від
подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |                             |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від

подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |                             |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від
подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Нара-|  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
хування |Вид | Основа нарахування |Ставка |Сума| СП | Вид | Основа нарахування | Ставка  | Сума | СП  |
мита та |----+--------------------+-------+----+----+-----+----------------------+-----------+--------+-------|
митних  |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
зборів  |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
     |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
     |--------------------------------------+----+-------------------------------------------------+-------|
     |   Всього              |  |   Всього                   |    |
-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------
     |  |          |    |  |  |   |           |   |           |
     |Вид | Основа нарахування |Ставка |Сума| СП | Вид |     Сума     | СП |<-   Загальна сума |
     |----+--------------------+-------+----+----+-----+----------------------+------+---------------------|
     |  |          |    |  |  |   |           |   |  |Примірник    |
     |  |          |    |  |  |   |           |   | 2 |для статистики |
     |  |          |    |  |  |   |           |   |----------------------
     |--------------------------------------+----+----------------------------+------| С.
     |   Всього              |  |Всього           |   |
     ---------------------------------------------------------------------------------

                       ------------------------------
УНІФІКОВАНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) |1. Тип декларації      |              Форма МД-3
---------------------------------------------|   |   |       |
     |2. Відправник/  8. Одержувач/  N |-------------+--------------|
     |  Експортер    Імпортер    |3. Додатковий|       |
     |                  |    аркуш |       |
     |Реєстр N    від        |   |   |       |
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |                             |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від
подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |            а                |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від
подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |                             |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від
подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Нара-|  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |

хування |Вид | Основа нарахування |Ставка |Сума| СП | Вид | Основа нарахування | Ставка  | Сума | СП  |
мита та |----+--------------------+-------+----+----+-----+----------------------+-----------+--------+-------|
митних  |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
зборів  |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
     |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
     |--------------------------------------+----+-------------------------------------------------+-------|
     |   Всього              |  |   Всього                   |    |
-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------
     |  |          |    |  |  |   |           |   |           |
     |Вид | Основа нарахування |Ставка |Сума| СП | Вид |     Сума     | СП |<-   Загальна сума |
     |----+--------------------+-------+----+----+-----+----------------------+------+---------------------|
     |  |          |    |  |  |   |           |   |  |Примірник    |
     |  |          |    |  |  |   |           |   | 3 |для митниці   |
     |  |          |    |  |  |   |           |   |----------------------
     |--------------------------------------+----+----------------------------+------| С.
     |   Всього              |  |Всього           |   |
     ---------------------------------------------------------------------------------

                       ------------------------------
УНІФІКОВАНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) |1. Тип декларації      |              Форма МД-3
---------------------------------------------|   |   |       |
     |2. Відправник/  8. Одержувач/  N |-------------+--------------|
     |  Експортер    Імпортер    |3. Додатковий|       |
     |                  |    аркуш |       |
     |Реєстр N    від        |   |   |       |
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |                             |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від
подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |                             |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від
подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару

Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |                             |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від
подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Нара-|  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
хування |Вид | Основа нарахування |Ставка |Сума| СП | Вид | Основа нарахування | Ставка  | Сума | СП  |
мита та |----+--------------------+-------+----+----+-----+----------------------+-----------+--------+-------|
митних  |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
зборів  |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
     |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
     |--------------------------------------+----+-------------------------------------------------+-------|
     |   Всього              |  |   Всього                   |    |
-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------
     |  |          |    |  |  |   |           |   |           |
     |Вид | Основа нарахування |Ставка |Сума| СП | Вид |     Сума     | СП |<-   Загальна сума |
     |----+--------------------+-------+----+----+-----+----------------------+------+---------------------|
     |  |          |    |  |  |   |           |   |  |Примірник    |
     |  |          |    |  |  |   |           |   | 4 |для митниці   |
     |  |          |    |  |  |   |           |   |----------------------
     |--------------------------------------+----+----------------------------+------| С.
     |   Всього              |  |Всього           |   |
     ---------------------------------------------------------------------------------

                       ------------------------------
УНІФІКОВАНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД) |1. Тип декларації      |              Форма МД-3
---------------------------------------------|   |   |       |
     |2. Відправник/  8. Одержувач/  N |-------------+--------------|
     |  Експортер    Імпортер    |3. Додатковий|       |
     |                  |    аркуш |       |
     |Реєстр N    від        |   |   |       |
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |                             |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від
подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару

Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |                             |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від
подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.   |Маркірування та кількість - номери     |32. Товар N |33. Код товару
Вантажні |контейнерів - опис товару          |  |    |       |  |     |   |    |
місця та |                      -------------+-------------+------------------------------
опис   |                             |34. Код краї-|35. Вага брутто |36. Преферен-
товару  |                             |ни походження|(кг)      |ція
     |                             |   |    |        |
     |                             |-------------+----------------+-------------
     |                             |37. Процедура|38. Вага нетто |39. Квота
     |                             |       |(кг)      |
     |                             |--------------------------------------------
     |------------------   ----------------------------------|40. Загальна декларація/попередній документ
     |         |   |                 |--------------------------------------------
---------+---------------------------------------------------------|41. Додаткова |42. Фактурна   |43.
44. Дода-|                             |одиниця виміру|вартість товару  |  |
ткова ін-|                             ---------------------------------------------
формація/|                                       |45. Код звільнення від
подані  |                                       |податку
документи|                                    |-----------------------------
     |                                    |46. Статистична вартість
---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Нара-|  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |

хування |Вид | Основа нарахування |Ставка |Сума| СП | Вид | Основа нарахування | Ставка  | Сума | СП  |
мита та |----+--------------------+-------+----+----+-----+----------------------+-----------+--------+-------|
митних  |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
зборів  |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
     |  |          |    |  |  |   |           |      |    |    |
     |--------------------------------------+----+-------------------------------------------------+-------|
     |   Всього              |  |   Всього                   |    |
-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------
     |  |          |    |  |  |   |           |   |           |
     |Вид | Основа нарахування |Ставка |Сума| СП | Вид |     Сума     | СП |<-   Загальна сума |
     |----+--------------------+-------+----+----+-----+----------------------+------+---------------------|
     |  |          |    |  |  |   |           |   |  |Примірник    |
     |  |          |    |  |  |   |           |   | 5 |для декларанта |
     |  |          |    |  |  |   |           |   |----------------------
     |--------------------------------------+----+----------------------------+------| С.
     |   Всього              |  |Всього           |   |
     ---------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Положення про вантажну митну декларацію
Україна (Формуляр-специфікація МД-8)

--------------------------------------------------------------
|     |14. Декларант       |1. Тип декларації   | А.
|     |              |   |   |     |
|     |              |------------+---------|
|---------|              |3. Кількість|5. Всього|
|  ВМД  |              |формулярів |     |
|---------|              |    -----|     |
|     |--------------------------------------------------------------------------------------------
|     |11. Торгове-|15. Країна |15а. Код країни|17. Країна  |17а. Код|24. Характер |37. Режим |
|     |льна країна |відправлення|відправлення  |призначення  |    |угоди     |  I   |
|---------+--------------------------------------------------------------------------------------------
|31.   |Маркірування та кількість - номери|32. Товар|33. Код товару|34. Код країни    |38. Вага
|Вантажні |контейнерів - опис товару     |  |N  |       |походження      |нетто (кг)
|місця та |                 ----------+-----------------------------------------------
|опис   |                      |40. Попередній документ |41. Додаткова |41а.
|товару  |                      |             |одиниця виміру|
|     |                      |-------------------------+---------------------
|     |                      |43.  |45. Митна вартість|46. Статистична
|     |                      |   |         |вартість
|---------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------
|31.   |Маркірування та кількість - номери|32. Товар|33. Код товару|34. Код країни    |38. Вага
|Вантажні |контейнерів - опис товару     |  |N  |       |походження      |нетто (кг)
|місця та |                 ----------+-----------------------------------------------
|опис   |                      |40. Попередній документ |41. Додаткова |41а.
|товару  |                      |             |одиниця виміру|
|     |                      |-------------------------+---------------------
|     |                      |43.  |45. Митна вартість|46. Статистична
|     |                      |   |         |вартість
|---------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------
|31.   |Маркірування та кількість - номери|32. Товар|33. Код товару|34. Код країни    |38. Вага

|Вантажні |контейнерів - опис товару     |  |N  |       |походження      |нетто (кг)
|місця та |                 ----------+-----------------------------------------------
|опис   |                      |40. Попередній документ |41. Додаткова |41а.
|товару  |                      |             |одиниця виміру|
|     |                      |-------------------------+---------------------
|     |                      |43.  |45. Митна вартість|46. Статистична
|     |                      |   |         |вартість
|---------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------
|31.   |Маркірування та кількість - номери|32. Товар|33. Код товару|34. Код країни    |38. Вага
|Вантажні |контейнерів - опис товару     |  |N  |       |походження      |нетто (кг)
|місця та |                 ----------+-----------------------------------------------
|опис   |                      |40. Попередній документ |41. Додаткова |41а.
|товару  |                      |             |одиниця виміру|
|     |                      |-------------------------+---------------------
|     |                      |43.  |45. Митна вартість|46. Статистична
|     |                      |   |         |вартість
|---------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------
|31.   |Маркірування та кількість - номери|32. Товар|33. Код товару|34. Код країни    |38. Вага
|Вантажні |контейнерів - опис товару     |  |N  |       |походження      |нетто (кг)
|місця та |                 ----------+-----------------------------------------------
|опис   |                      |40. Попередній документ |41. Додаткова |41а.
|товару  |                      |             |одиниця виміру|
|     |                      |-------------------------+---------------------
|     |                      |43.  |45. Митна вартість|46. Статистична
|     |                      |   |         |вартість
|---------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------
|31.   |Маркірування та кількість - номери|32. Товар|33. Код товару|34. Код країни    |38. Вага
|Вантажні |контейнерів - опис товару     |  |N  |       |походження      |нетто (кг)
|місця та |                 ----------+-----------------------------------------------
|опис   |                      |40. Попередній документ |41. Додаткова |41а.
|товару  |                      |             |одиниця виміру|
|     |                      |-------------------------+---------------------
|     |                      |43.  |45. Митна вартість|46. Статистична
|     |                      |   |         |вартість
|---------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------
|31.   |Маркірування та кількість - номери|32. Товар|33. Код товару|34. Код країни    |38. Вага
|Вантажні |контейнерів - опис товару     |  |N  |       |походження      |нетто (кг)
|місця та |                 ----------+-----------------------------------------------
|опис   |                      |40. Попередній документ |41. Додаткова |41а.
|товару  |                      |             |одиниця виміру|
|     |                      |-------------------------+---------------------
|     |                      |43.  |45. Митна вартість|46. Статистична
|     |                      |   |         |вартість
|---------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------
|31.   |Маркірування та кількість - номери|32. Товар|33. Код товару|34. Код країни    |38. Вага

|Вантажні |контейнерів - опис товару     |  |N  |       |походження      |нетто (кг)
|місця та |                 ----------+-----------------------------------------------
|опис   |                      |40. Попередній документ |41. Додаткова |41а.
|товару  |                      |             |одиниця виміру|
|     |                      |-------------------------+---------------------
|     |                      |43.  |45. Митна вартість|46. Статистична
|     |                      |   |         |вартість
|---------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------
|44. Дода-|                      |С.
|ткова ін-|                      |
|формація/|                      |
|подані  |                      |
|документи|                      |
|------------------------------------------------------+-----------------------------------------------
|D. Митний контроль                  |54. Місце і дата
|                           |  Прізвище, ім'я та по батькові
|                           |  уповноваженої особи