Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

(Документ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1223 від 30.09.20
11)

Про затвердження Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками
(Додатки)

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства
N 164 від 23.06.
2006
N 337 від 20.12.
2006
N 114 від 04.06.
2007
N 187 від 02.10.
2007
N 129 від 16.04.
2008
N 358 від 28.08.
2008
N 60 від 13.02.
2009 )

( У тексті додатків слово "УДК" замінено словами "орган ДКУ"
у відповідному відмінку згідно з Наказом Державного
казначейства N 129 від 16.04.2008 )

( У тексті додатків слова "ступінь розпорядника" замінено
словами "рівень розпорядника" у відповідному відмінку,
а слово "назва" замінено словом "найменування" у
відповідному відмінку згідно з Наказом Державного
казначейство України N 60 від 13.02.2009 )

Додаток 1
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               МЕРЕЖА
установ та організацій,
які отримують кошти з державного бюджету
в 20__ році

 КВК ______ _____________________________________________________
(найменування розпорядника коштів)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код розпорядника|Ідентифікаційний|Найменування | Рівень | Код | Код органу |Найменування| Код |
|з/п|коштів/одержувача| код за | установи |розпорядника/|розпорядника| Державного | органу |відповідального|
| |коштів за Єдиним | ЄДРПОУ |(організації)| одержувача | коштів |казначейства| Державного | виконавця |
| | реєстром | | | коштів |вищого рівня| України |казначейства| |
| |розпорядників та | | | (РРК)* | ** | | України | |
| | одержувачів | | | | | | | |
| |бюджетних коштів | | | | | | | |
|---+-----------------+----------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 М.П.

Керівник установи (організації) ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового
управління/відділу) ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

---------------
* Рівень розпорядника коштів визначається таким чином:
головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів
нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам,
що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.
** Код розпорядника коштів вищого рівня з Єдиного реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (головного
розпорядника коштів або розпорядника коштів нижчого рівня).

( Додаток 1 в редакції Наказів Державного казначейства N 358 від 28.08.2008, N 60 від 13.02.2009 )

 Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності __________________ Н.І.Сушко
(підпис)

Додаток 2
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               РЕЄСТР
змін до мережі установ та організацій,
які отримують кошти
з державного бюджету україни
в 20__ році

 КВК ______ _____________________________________________________
(найменування розпорядника коштів)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Ідентифікаційний|Найменування | Рівень | Код | Код органу |Найменування| Код |Примітка|
|з/п|розпорядника | код за ЄДРПОУ | установи |розпорядника/|розпорядника| Державного | органу |відповідального| |
| | коштів/ | |(організації)| одержувача | коштів |казначейства| Державного | виконавця | |
| | одержувача | | | коштів |вищого рівня| України |казначейства| | |
| | коштів за | | | (РРК) | | | України | | |
| | Єдиним | | | | | | | | |
| | реєстром | | | | | | | | |
| |розпорядників| | | | | | | | |
| | та | | | | | | | | |
| | одержувачів | | | | | | | | |
| | бюджетних | | | | | | | | |
| | коштів | | | | | | | | |
|---+-------------+----------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 М.П.

Керівник установи (організації) ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового
управління/відділу) ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 2 в редакції Наказів Державного казначейства N 358 від 28.08.2008, N 60 від 13.02.2009 )

 Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності __________________ Н.І.Сушко
(підпис)

Додаток 3
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

  ---------------------------------------------------------------
| |
| ------------------------------------------------------- |
| (найменування органу Державного казначейства України) |
| |
| Зареєстровано та взято на облік |
| |
| ------------------------- |
| | дата | |
| | | |
| ------------------------- |
| |
| Реєстраційний N зобов'язання____________________* |
| КЕКВ/КККБ ___________________* |
| Відповідальна особа ____________________________ |
| (підпис) |
| N |
| |
---------------------------------------------------------------

______________
* При реєстрації розпису, кошторису та довідок про внесення
змін до зазначених документів параметри "Реєстраційний
N зобов'язання" та "КЕКВ/КККБ________" не заповнюються.

( Додаток 3 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008 )

Додаток 4
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               ВИТЯГ
з річного розпису асигнувань державного бюджету
(за винятком надання кредитів
з Державного бюджету України)
на 200__ рік

 КВК ________   ______________________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

                   (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Загальний | Спеціальний | Разом |
| | | фонд | фонд | |
|------+---------------+------------+-------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу _____________  __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 4 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Додаток 5
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

               ВИТЯГ
з помісячного розпису асигнувань
загального фонду державного бюджету
(з помісячного розпису повернення кредитів
до загального фонду державного бюджету/надання кредитів
із загального фонду державного бюджету)

              на 20__рік

 КВК________    _____________________________________________________
(айменування головного розпорядника бюджетних коштів)

                            (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код|Найменування|Січень|Лютий|Березень|Квітень|Травень|Червень|Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень|Усього|
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу _____________  __________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 5 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008 )

Додаток 6
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               ВИТЯГ
з річного розпису витрат спеціального
фонду державного бюджету з розподілом
за видами надходжень
на 200__ рік

                   (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
| Код * | Найменування | Усього |
|------------+------------------------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------+------------------------------------+--------------|
| | | |
|------------+------------------------------------+--------------|
| | | |
|------------+------------------------------------+--------------|
| | | |
|------------+------------------------------------+--------------|
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього: |
------------------------------------------------------------------

---------------
* У графі "Код" заповнюються коди програмної класифікації
видатків та коди видів надходжень, які направляються на виконання
зазначених програм.

 Начальник відділу _____________  __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 6 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Додаток 7
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               ВИТЯГ
з помісячного розпису спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ
та відповідних видатків)
на 200__ рік

 КВК ________   ______________________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

                   (тис. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------
|Код|Найме-|Сі- |Лю-|Бере-|Кві-|Тра |Чер-|Ли- |Сер-|Вере-|Жов-|Лис-|Гру-|Усьо-|
| |нува- |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|то- |день|го |
| |ння | | | | | | | | | | |пад | | |
|---+------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
-------------------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу _____________  __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 7 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Додаток 8
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" ___________ 20__р.

               РОЗПОДІЛ
показників зведених кошторисів
на 20__ рік

   Код  відомчої класифікації  та  найменування  головного
розпорядника бюджетних коштів ____________________________________

                              (грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень | КПК | КЕКВ/КККБ | Усього на рік, у т.ч. | |
| розпорядника | | |-----------------------| Разом на рік |
| коштів | | | загальний |спеціальний| |
| | | | фонд | фонд | |
|---------------+------------+-------------+-----------+-----------+---------------------------------------------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного |
|розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (_____) __________________________________ __________________ __________________ _________________ |
|(код території) (найменування розпорядника (код розпорядника) (найменування (код органу ДКУ) |
| бюджетних коштів) органу ДКУ) |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|---------------+------------+-------------+-----------+-----------+---------------------------------------------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) __________________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 8 в редакції Наказу Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Додаток 9
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" _________ 20___р.

            РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
зведених планів асигнувань загального фонду
державного бюджету (розподіл показників
зведених планів надання кредитів
із загального фонду державного бюджету)
на 20__ рік

   Код  відомчої класифікації  та  органу  ДКУ) головного
розпорядника бюджетних коштів ____________________________________

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рівень |КПК|КЕКВ/КККБ|Усього| У тому числі за місяцями |
|розпо- | | |на рік|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|рядника| | | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
| | | | | | |зень | | | | | | | | | |
|-------+---+---------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_____) _________________________________ _________________ ________________________ __________________ |
|(код території) (найменування розпорядника коштів) (код розпорядника) (найменування органу ДКУ) (код органу ДКУ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---+---------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) ___________________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 9 в редакції Наказу Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Додаток 10
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" _________ 20__р.

            РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
зведених планів спеціального фонду
державного бюджету (за винятком
власних надходжень бюджетних установ
та відповідних видатків)
на 20__ рік

   Код  відомчої  класифікації  та  найменування  головного
розпорядника бюджетних коштів ____________________________________

                              (грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень |КПК|КЕКВ/КККБ|Усього| У тому числі за місяцями |
|розпорядни-| | |на рік|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ка | | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень |серпень|вересень |жовтень|листопад |грудень|
|-----------+---+---------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+---------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+---+---------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+---------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+---+---------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+---------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_________) ____________________________________________ _________________ _________________________ __________________ |
|(код території) (найменування розпорядника бюджетних коштів) (код розпорядника) (найменування органу ДКУ) (код органу ДКУ) |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) ____________________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 10 в редакції Наказу Державного казначейства N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008 )

Додаток 11
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "____" _______ 200__ р.

               ЗВЕДЕННЯ
показників спеціального
фонду на 200__ рік

   Код  відомчої класифікації  та  найменування  головного
розпорядника бюджетних коштів ____________________________________

                   (грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники |Сту-|КПК|Разом |Плата за послуги, що надаються |Інші джерела власних |Інші|
| |пінь| |за |бюджетними установами |надходжень * |над-|
| |роз | |спеці-|---------------------------------------+---------------------|ход-|
| |по- | |альним|ра-|у т.ч. за підгрупами |ра-|у т.ч. за |жен-|
| |ряд-| |фондом|зом| |зом|підгрупами |ня |
| |ника| | | |-----------------------------------| |-----------------| |
| | | | | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200| |
|----------+----+---+------+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_____________) __________________________ __________________ ____________________ _______|
|(код території) (найменування розпорядника (код розпорядника) (найменування органу (код |
| бюджетних коштів) ДКУ) органу |
| ДКУ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Видатки та| | | | | | | | | | | | |
|надання | | | | | | | | | | | | |
|кредитів -| | | | | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+---+------+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
|Поточні | | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(1000) ** | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+---+------+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
|Капітальні| | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(2000) ** | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
* Плануються за наявності підстави.
** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації
видатків.

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) _________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 11 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Додаток 12
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

             РІЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань державного бюджету
(річний розпис повернення кредитів
до державного бюджету та надання кредитів
з державного бюджету)

              на 20___рік
_____________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------
| Рівень | КПК | КЕКВ/ КККБ | Загальний | Спеціальний | Усього |
| розпорядника | | | фонд | фонд | |
| бюджетних | | | | | |
| коштів | | | | | |
|---------------+------+-------------+------------+-------------+--------|
| | | | | | |
|---------------+------+-------------+------------+-------------+--------|
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|(________) ______________________________________________________ |
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) |
| |
|------------------------------------------------------------------------|
|(__________) ________________________________________________ |
|(код розпорядника) (найменування розпорядника бюджетних коштів) |
| |
|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|---------------+------+-------------+------------+-------------+--------|
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державного казначейства України ____________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 12 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

Додаток 13
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

            ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань загального фонду
державного бюджету
(помісячний розпис надання кредитів
із загального фонду державного бюджету)
на 20___рік
_____________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень |КПК|КЕКВ/КККБ|Усього| Суми |
|розпорядника| | | |--------------------------------------------------------------------------------------|
|бюджетних | | | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вере-|жовтень|листо-|грудень|
|коштів | | | | | |зень | | | | | |сень | | пад | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______) ________________________________________________________ |
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|( ________ ) ________________________________ |
|(код розпорядника) (найменування розпорядника) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державного казначейства України ______________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 13 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

Додаток 14
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

            ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень
бюджетних установ та відповідних видатків)
на 20__ рік
_____________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень |КПК|КЕКВ/КККБ|Усього| Суми |
|розпорядника| | | |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|бюджетних | | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листо-|грудень|
|коштів | | | | | | | | | | | | | | пад | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______) ______________________________________________________ |
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|( ________ ) ________________________________ |
|(код розпорядника) (найменування розпорядника) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державного казначейства України ______________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 14 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

Додаток 15
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

            РІЧНИЙ РОЗПИС ВИТРАТ
спеціального фонду державного бюджету
з розподілом за видами надходжень
на 200__ рік

   _____________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

                   (грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники |Сту-|КПК|Ра- |Плата за послуги, що надаються |Інші джерела власних |Інші|
| |пінь| |зом |бюджетними установами |надходжень* |над-|
| |роз-| |за |---------------------------------------+---------------------|ход-|
| |по- | |спе-|ра-| у т.ч. за підгрупами |ра-|у т.ч. за |жен-|
| |ряд-| |ці- |зом| |зом|підгрупами |ня |
| |ника| |аль-| |-----------------------------------| |-----------------| |
| | | |ним | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200| |
| | | |фон-| | | | | | | | | |
| | | |дом | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______) ________________________________________________________ |
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________________) ________________________________________________ |
|(код розпорядника) (найменування розпорядника бюджетних коштів) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+---+----+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+---+----+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
|Видатки та| | | | | | | | | | | | |
|надання | | | | | | | | | | | | |
|кредитів -| | | | | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+---+----+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
|Поточні | | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(1000) ** | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+---+----+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
|Капітальні| | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(2000) ** | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
* Плануються за наявності підстави.
** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації
видатків.

 Керівник структурного
підрозділу Державного
казначейства України _________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 15 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

Додаток 16
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" _________ 20___р.

        РЕЄСТР ЗМІН N____ від _______________
розподілу показників зведених кошторисів
на 20___ рік
КВК ____________________ ____________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)
довідка N _____ від _____________________

                              (грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень | КПК | КЕКВ/КККБ |Сума змін (зменшення "-",|Усього |
| розпорядника | | | збільшення "+") | |
| бюджетних коштів | | |-------------------------| |
| | | | загальний | спеціальний | |
| | | | фонд | фонд | |
|------------------+-----+-----------+-----------+-------------+----------------------------------|
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(__________) ________ ___________________________ ________________________ _______|
|(код території) (код розпорядника) (найменування розпорядника) (найменування органу ДКУ) (код |
| органу|
| ДКУ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|------------------+-----+-----------+-----------+-------------+----------------------------------|
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) _________________ ________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 16 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008 )

Додаток 17
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" _________ 20___р.

       РЕЄСТР ЗМІН N _____ від _______________
розподілу показників зведених планів
асигнувань загального фонду державного бюджету
(розподілу показників зведених планів
надання кредитів із загального фонду
державного бюджету)
на 20___ рік

                  довідка N _____ від___________

   Код  та  найменування  відомчої класифікації  головного
розпорядника бюджетних коштів ____________________________________

                              (грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень |КПК|КЕКВ/КККБ|Разом| У тому числі за місяцями |
|розпоряд-| | | на |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|ника | | |рік |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листо-|грудень|
|бюджетних| | | | | | | | | | | | | | пад | |
|коштів | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+---+---------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______) ___________________________ __________________ __________________________ __________________ |
|(код території) (найменування розпорядника) (код розпорядника) (найменування органу ДКУ) (код органу ДКУ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+---+---------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) __________________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 17 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008 )

Додаток 18
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

       РЕЄСТР ЗМІН N______ від _______________
розподілу показників зведених планів
спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень
бюджетних установ та відповідних видатків)
на 20___рік

   Код  та  найменування  відомчої  класифікації  головного
розпорядника бюджетних коштів ___________________________________

                              (грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень |КПК|КЕКВ/КККБ|Разом| У тому числі за місяцями |
|розпорядника| | | на |-----------------------------------------------------------------------------------------|
|бюджетних | | |рік |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листо-|грудень|
|коштів | | | | | |зень | | | | | | | | пад | |
|----------------+---------+-----+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______) ___________________________ _________________ _________________________ _______________ |
|(код території) (найменування розпорядника) (код розпорядника) (найменування органу ДКУ) (код органу ДКУ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+---+---------+-----+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) __________________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 18 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008 )

Додаток 19
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

                   ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

                   М.П. "___" ___________200_р.

        РЕЄСТР ЗМІН N____ від ___________
зведення показників спеціального фонду на 20___рік

   Код  відомчої класифікації  та  найменування  головного
розпорядника бюджетних коштів ______________________________

                              (грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники |Рівень |КПК| Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") |
| |розпо- | |------------------------------------------------------------------------|
| |рядника| |ра-|плата за послуги, що надаються |інші джерела власних |інші |
| | | |зом|бюджетними установами |надходжень(*) |надхо-|
| | | | |---------------------------------------+---------------------|дження|
| | | | |ра-|у т.ч. за підгрупами |ра-|у т.ч. за | |
| | | | |зом| |зом|підгрупами | |
| | | | | |-----------------------------------| |-----------------| |
| | | | | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200| |
|----------+-------+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_____________) ___________________________ (________________) _________________________ ______|
|(код території) (найменування розпорядника) (код розпорядника) (найменування органу ДКУ) (код |
| органу|
| ДКУ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Видатки та| | | | | | | | | | | | |
|надання | | | | | | | | | | | | |
|кредитів -| | | | | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | | | | |
|----------+-------+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+------|
|Поточні | | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(1000)(**)| | | | | | | | | | | | |
|----------+-------+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+------|
|Капітальні| | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(2000)(**)| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(*) Плануються за наявності підстави.
(**) Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації
видатків.

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ____________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 19 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 358 від 28.08.2008 )

Додаток 20
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

       ПОВІДОМЛЕННЯ N_____ від _____________
про зміни річного розпису асигнувань
державного бюджету (про зміни річного розпису
повернення кредитів до державного бюджету
та надання кредитів із державного бюджету)
на 20___рік
_____________________________________________________________
(код та найменування органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
----------------------------------------------------------------------
| Рівень |КПК |КЕКВ/ | Сума змін (зменшення "-", збільшення |
| розпорядника | | КККБ | "+") |
|бюджетних коштів| | |--------------------------------------|
| | | |усього|загальний фонд|спеціальний фонд|
|--------------------------------------------------------------------|
|(________) ______________________________________________________ |
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) |
|--------------------------------------------------------------------|
|(____________) __________________________________________ |
|(код розпорядника) (найменування розпорядника) |
|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|-----------------+----+------+------+--------------+----------------|
| | | | | | |
|-----------------+----+------+------+--------------+----------------|
| | | | | | |
|-----------------+----+------+------+--------------+----------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|--------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|--------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|--------------------------------------------------------------------|
|Усього |
----------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державного казначейства України ____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 20 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

Додаток 21
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

       ПОВІДОМЛЕННЯ N_____ від _____________
про зміни помісячного розпису асигнувань
загального фонду державного бюджету
(про зміни помісячного розпису надання кредитів
із загального фонду державного бюджету)
на 20___ рік

     ____________________________________________________
(код та найменування органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень |КПК|КЕКВ/КККБ| Сума змін (зменшення " -", збільшення " +" ) |
|розпорядника| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------| | |усього|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листо-|грудень|
| бюджетних | | | | | | | | | | | | | |пад | |
| коштів | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_________) _________________________________________________________ |
|(КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_________) __________________________________________________ |
|(код розпорядника) (найменування розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державного казначейства України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 21 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

Додаток 22
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

       ПОВІДОМЛЕННЯ N_____ від _____________
про зміни помісячного розпису
спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ
та відповідних видатків)
на 20___рік

    __________________________________________________________
(код та найменування органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рівень |Найменування | Сума змін (зменшення " -", збільшення " +" ) |
|розпорядника| кодів |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------+-------------|усього|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листо-|грудень|
| бюджетних | КПК | КЕКВ/ | | | | | | | | | | | |пад | |
| коштів | | КККБ | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________) ________________________________________________________ |
|(КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_________) _____________________________________________________ |
|(код розпорядника) (найменування розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник структурного підрозділу
Державного казначейства України _____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 22 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

Додаток 23
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

         ПОВІДОМЛЕННЯ N___ від __________
про зміни річного розпису витрат спеціального
фонду державного бюджету з розподілом
за видами надходжень
на 20___рік
_____________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники | Рівень |КПК| Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") |
| |розпоряд-| |-----------------------------------------------------------------------------------|
| | ника | |Разом|Плата за послуги, що надаються бюджетними| Інші джерела власних | Інші |
| | | | | установами | надходжень(*) |надходження|
| | | | |-----------------------------------------+-----------------------| |
| | | | |разом| у т.ч. за підгрупами |разом| у т.ч. за | |
| | | | | | | | підгрупами | |
| | | | | |-----------------------------------| |-----------------| |
| | | | | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______) ________________________________________________________ |
| (КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(____________________) ___________________________________________ |
| (код розпорядника) (найменування розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+---+-----+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+-----------|
|Видатки та| | | | | | | | | | | | |
|надання | | | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | | |
|- усього | | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+---+-----+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+-----------|
|Поточні | | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(1000)(**)| | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+---+-----+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+-----------|
|Капітальні| | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(2000)(**)| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(*) Плануються за наявності підстави.
(**) Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації
видатків.

 Керівник структурного
підрозділу Державного
казначейства України __________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 23 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 358 від 28.08.2008 )

Додаток 24
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр фінансів України
________________________

              ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального фонду
Державного бюджету
на період з____________ по ____________

               Підлягає розподілу _________ тис грн

------------------------------------------------------------------
| Код відомчої | Найменування |Сума (тис грн) |Стан |
| класифікації | головного | |виконання |
| | розпорядника | |(з початку|
| | коштів | |року) |
| | | |(тис грн) |
| | | |----------|
| | | |план |факт|
| | | | | |
|------------------+------------------+---------------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------+------------------+---------------+-----+----|
| | | | | |
|------------------+------------------+---------------+-----+----|
| | | | | |
|-------------------------------------+---------------+-----+----|
|Разом за пропозиціями: | | | |
------------------------------------------------------------------

 Голова Державного
казначейства України ____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Порядок доповнено додатком 24 згідно з Наказом Державного казначействаN 60 від 13.02.2009 )

Додаток 25
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр фінансів України
________________________

              ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань для надання кредитів
із загального фонду Державного бюджету
на період з ____________ по ____________

               Підлягає розподілу _________ тис грн

------------------------------------------------------------------
| Код відомчої | Найменування |Сума (тис грн) |Стан |
| класифікації | головного | |виконання |
| | розпорядника | |(з початку|
| | коштів | |року) |
| | | |(тис грн) |
| | | |----------|
| | | |план |факт|
| | | | | |
|------------------+------------------+---------------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------+------------------+---------------+-----+----|
| | | | | |
|------------------+------------------+---------------+-----+----|
| | | | | |
|-------------------------------------+---------------+-----+----|
|Разом за пропозиціями: | | | |
------------------------------------------------------------------

 Голова Державного
казначейства України ____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Порядок доповнено додатком 25 згідно з Наказом Державного казначействаN 60 від 13.02.2009 )

Додаток 26
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

           РОЗПОРЯДЖЕННЯ N _______
щодо зарахування асигнувань на узагальнені
рахунки відкритих асигнувань загального
фонду державного бюджету
від ____________________

                   (грн.)
------------------------------------------------------------------
| Код |найменування |Номер рахунку *| Дебет |Кредит |Примітка|
| |головного | | | | |
| |розпорядника | | | | |
| |бюджетних | | | | |
| |коштів | | | | |
|-------+---------------+---------------+-------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------+---------------+---------------+-------+-------+--------|
| | | | | | |
|-------+---------------+---------------+-------+-------+--------|
| | | | | | |
|-------+---------------+---------------+-------+-------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

           Разом за розпорядженням:

---------------
* При підготовці розпорядження на перерахування міжбюджетних
трансфертів зазначається найменування бюджету, якому
перераховується трансферт.

 Директор Департаменту  ____________  ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Додаток 27
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

 _________________  _______________________________________________
(код казначейства) (найменування органу Державного казначейства
України)
_________________ _____________________________
(код клієнта) (найменування клієнта)

 __________________________________
(найменування рахунку)

               ВИПИСКА
з рахунку відкритих асигнувань
за узагальненими показниками _______________
за період з __________ до __________ 20___ р.

   КВК: ___________      Вхідний залишок: _________________

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Тип | Дата | Дата | Номер |Дебет|Кредит|КПК|КЕКВ/КККБ|Сума|
|операції|операції|операції|документа|документа| | | | | |
|--------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+---------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+---------+----|
| | | | | | | | | | |
|--------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+---------+----|
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

                   Усього оборотів __________ _________
Вихідний залишок ____________________

  __________________    ____________   _____________________
(посада виконавця) (підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008 )

Додаток 28
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

____________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)
КВК ______________________

               РОЗПОДІЛ
відкритих асигнувань з рахунку N _________________
від "___" _____________ 20__р. N __________

   Код коштів __________

                              (грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Код | Код |Найменування| Банківські |КПК|КЕКВ/КККБ|Сума, | У т.ч. |
|з/п|тери-| за |розпорядника|розпорядника| реквізити | | |усього| |
| |торії|ЄДРПОУ| бюджетних | бюджетних | | | | | |
| | | | коштів | коштів |-------------------| | | |----------------|
| | | | | |най- | код | номер | | | |перера-| оплата |
| | | | | |мену-|банку|рахунку| | | |хування|рахунків|
| | | | | |вання| | | | | |коштів | |
| | | | | |банку| | | | | | | |
|---+-----+------+------------+------------+-----+-----+-------+---+---------+------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Сума, всього, у т.ч. щодо КПК та КЕКВ/КККБ

   Суму писати словами:

 Керівник      ________________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ________________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М. П.

( Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008 )

Додаток 29
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               ЖУРНАЛ
реєстрації розподілу відкритих асигнувань
за період ____________________

   Код коштів ___________

КВК __________________

------------------------------------------------------------------
|Дата |Номер |Дата |Номер |Сума,|Відпо- |Код |При- |
|складання|розпо- |реєстра- |реєстра- |грн. |віда- |опера-|мітка|
|розподілу|ділу |ції |ції | |льна |ції | |
| | | | | |особа | | |
| | | | | |Держав-| | |
| | | | | |ного | | |
| | | | | |казна- | | |
| | | | | |чейства| | |
| | | | | |України| | |
|---------+-------+---------+---------+-----+-------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+-------+---------+---------+-----+-------+------+-----|
| | | | | | | | |
|---------+-------+---------+---------+-----+-------+------+-----|
| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом за КВК: |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом за розподілами: |
------------------------------------------------------------------

( Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Додаток 30
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

               РЕЄСТР
на відкриття асигнувань
_____________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
від ___ ________20___р. N _________

   Код коштів_________

                              (грн.)
-----------------------------------------------------------------------------
|N з/п|КОК|Найменування|КВК|КПК|КЕКВ/|Сума, | У т.ч. |Примітка|
| | |розпорядника| | |КККБ |усього|----------------------| |
| | |бюджетних | | | | |перерахування| оплата | |
| | |коштів | | | | | коштів |рахунків| |
|-----+---+------------+---+---+-----+------+-------------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-----------------------------------------------------------------------------

   Усього __________________________________________
(суму писати словами)

Директор Департаменту _________________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008 )

Додаток 31
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

          ЗВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ N ______
відкритих асигнувань загального
фонду державного бюджету

   Код коштів __________

                   (грн.)
----------------------------------------------------------------------
| N з/п |Код |Найменування управління |Сума |Примітка |
| |території|Державного казначейства України| | |
|-------+---------+-------------------------------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+---------+-------------------------------+-------+----------|
| | | | | |
|-------+---------+-------------------------------+-------+----------|
| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Усього: |
----------------------------------------------------------------------

   Сума словами:

Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Додаток 32
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про відкриті асигнування
за узагальненими показниками спеціального
фонду державного бюджету
від ________________ N _________

                   (грн.)
-------------------------------------------------------------------
|Код |Найменування |Номер | Сума |Примітка |
| |головного |рахунку |-----------------| |
| |розпорядника | | дебет | кредит | |
| |бюджетних коштів| | | | |
|-------+----------------+---------+--------+--------+------------|
| | | | | | |
|-------+----------------+---------+--------+--------+------------|
| | | | | | |
|-------+----------------+---------+--------+--------+------------|
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------

           Разом за розпорядженням:

 Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Додаток 33
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на перерахування коштів спеціального
фонду державного бюджету
від _________________

   МФО: 820172

ЄДРПОУ: 20055032

                   (грн.)
---------------------------------------------------------------------
| N |Найменування |Дебет рахунку |Кредит рахунку |Сума |
|з/п |головного |N XXXXXXXXXXXX |N XXXXXXXXXXXX | |
| |розпорядника | | | |
| |бюджетних коштів *| | | |
|----+------------------+----------------+----------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+------------------+----------------+----------------+---------|
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------

   Разом за розпорядженням ________________________
(суму писати словами)

---------------
* При підготовці розпорядження на перерахування міжбюджетних
трансфертів зазначається найменування бюджету, якому
перераховується трансферт.

 Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Отримав: директор Департаменту ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 33 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Додаток 34
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на перерахування коштів з рахунку
державного казначейства N ______________
від ___ __________ 200__ р. за N __________

   Код коштів _______

                   (грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------
| N |Код |Код за|Код |Найменування|Банківські |КПК|КЕКВ|Сума пере- |
|з/п|тери-|ЄДРПОУ|одержу-|одержувача |реквізити | | |рахування |
| |торії| |вача |коштів |---------------------| | |------------|
| | | |коштів | |наймену-|код |номер | | |усьо-|у т.ч.|
| | | | | |вання |банку|рахун-| | |го |оплата|
| | | | | |установи| |ку | | | |рахун-|
| | | | | |банку | | | | | |ків |
|---+-----+------+-------+------------+--------+-----+------+---+----+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-----------------------------------------------------------------------------------

   Разом ______________________________
(суму писати словами)

 Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

 Отримав: керівник органу Державного
казначейства України ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

Додаток 35
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               РОЗПИС
асигнувань державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 200__ рік

------------------
| Код органу ДКУ | орган ДКУ ________________________________
------------------

                              (грн.)
------------------------------------------------------------------
|КПКВ |КЕКВ | Найменування | Сума |
| | | бюджету |------------------------------------|
|-----------| |загальний фонд| спеціальний |разом|
| КД | | | фонд | |
|-----------| | | | |
| код МБ | | | | |
|-----------+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|---------------------------+--------------+---------------+-----|
|Разом | | | |
|---------------------------+--------------+---------------+-----|
|Усього | | | |
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 35 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 337 від 20.12.2006 )

Додаток 36
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

      _________________________________________
_____________________________________________________

            ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань загального фонду державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 200__ рік

-------------------
| Код органу ДКУ | орган ДКУ ________________________________
-------------------

                              (грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|КПКВ|КЕКВ|Найменування| Сума |
| | | бюджету |--------------------------------------------------------------------|
|---------| |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|усього|
| КД | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день| |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 337 від 20.12.2006 )

Додаток 37
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

      ________________________________________
_____________________________________________________

             ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань спеціального фонду державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 200__ рік

-------------------
| Код органу ДКУ | орган ДКУ ________________________________
-------------------

                              (грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|КПК |КЕКВ|Найменування| Сума |
| | | бюджету |--------------------------------------------------------------------|
|---------| |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|усього|
| КД | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день| |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 337 від 20.12.2006 )

Додаток 38
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

      _________________________________________
____________________________________________________

        ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ від _____ 200_
про зміни річного розпису
асигнувань державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 200__ рік

-------------------
| Код органу ДКУ | орган ДКУ ________________________________
-------------------
(грн.)
------------------------------------------------------------------
|КПКВ |КЕКВ | Найменування | Сума змін (зменшення "-", |
| | | бюджету | збільшення "+") |
| | | |------------------------------------|
|-----------| |загальний фонд| спеціальний |разом|
| КД | | | фонд | |
|-----------| | | | |
| код МБ | | | | |
|-----------+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|---------------------------+--------------+---------------+-----|
|Разом | | | |
|---------------------------+--------------+---------------+-----|
|Усього | | | |
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 337 від 20.12.2006 )

Додаток 39
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

       ________________________________________
_____________________________________________________

        ПОВІДОМЛЕННЯ N __ ВІД ________ 200_
про зміни помісячного розпису асигнувань
загального фонду державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 200__ рік

-------------------
| Код органу ДКУ | орган ДКУ ________________________________
-------------------

                              (грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|КПК |КЕКВ|Найменування| Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") |
| | | бюджету |--------------------------------------------------------------------|
|---------| |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|усього|
| КД | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день| |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 337 від 20.12.2006 )

Додаток 40
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

       ________________________________________
_____________________________________________________

        ПОВІДОМЛЕННЯ N__ ВІД ________ 200_
про зміни помісячного розпису асигнувань
спеціального фонду державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 200__ рік

-------------------
| Код органу ДКУ | орган ДКУ ________________________________
-------------------

                              (грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|КПК |КЕКВ|Найменування| Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") |
| | | бюджету |--------------------------------------------------------------------|
|---------| |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|усього|
| КД | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день| |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 337 від 20.12.2006 )

Додаток 41
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

   ______________________  ________________________________
(код органу Державного (найменування органу
казначейства України) Державного казначейства України)
_____________ ________________________________
(код клієнта) (найменування клієнта)
__________________________________
(найменування рахунку)

               ВИПИСКА
з рахунку відкритих асигнувань
за узагальненими показниками _______________
за період з __________ до __________ 200__ р.

   КВК ___________         Вхідний залишок ____________

                              (грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Тип | Дата | Дата | Номер |Дебет|Кредит|КПК|КЕКВ|Сума|
|опе- |зведеного |операції|операції|документа|документа| | | | | |
|рації| бюджету | | | | | | | | | |
|-----+------------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----+------------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+----+----|
| | | | | | | | | | | |
|-----+------------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+----+----|
| | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------

               Усього оборотів __________ __________

Вихідний залишок ____________________

Виконавець ____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; в редакції Наказу Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )

Додаток 42
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр фінансів України
________________________

              ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального
фонду державного бюджету
по зовнішньому державному боргу
на період з _________ по _________

                    на суму __________ тис грн

------------------------------------------------------------------
| N |Направлення| Валюта | Сума |Примітка|
|з/п | коштів | платежу |-------------------------| |
| | | |в іноземній |еквівалент в| |
| | | | валюті | тис грн* | |
|----+-----------+------------+------------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-----------+------------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
|----+-----------+------------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
| Всього: | | | | |
------------------------------------------------------------------

   Довідково: гривневий еквівалент за курсом Національного банку
України станом на _________

---------------
* Гривневий еквівалент у разі купівлі, обміну (конвертації)
валюти зазначається з урахуванням сум операційних витрат банку та
відрахувань до Пенсійного фонду України.

 Голова Державного
казначейства України ____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Порядок доповнено додатком 42 згідно з Наказом Державного казначейства N 60 від 13.02.2009 )

Додаток 43
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр фінансів України
________________________

              ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального
фонду державного бюджету
по внутрішньому державному боргу
на період з _________ по _________

                    на суму __________ тис грн

------------------------------------------------------------------
| N | Направлення | Сума, в тис грн | Примітка |
| з/п | коштів | | |
|-----+---------------------+---------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+---------------------+---------------------+--------------|
| | | | |
|-----+---------------------+---------------------+--------------|
| | | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
| Всього: | | |
------------------------------------------------------------------

 Голова Державного
казначейства України ____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Порядок доповнено додатком 43 згідно з Наказом Державного казначейства N 60 від 13.02.2009 )

Додаток 44
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗРАЗОК

                         -------------
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ 777 | |
-------------
Одержано банком

           від < 15 > грудня 200 1 р.
---- ------- ---

                   <____> __________ 200__ р.

Платник
Обласне управління освіти

  -----------
Код |987654321| ДЕБЕТ СУМА
----------- ---------------------------
Код банку Рах. N | | |
Банк платника Управління | | |
Держказначейства |352120220718| |
в Донецькій | | |
області -------- | | |
у м. Донецьк |834016| | | |
--------------------------------------- -------------| |
| |
Одерджувач КРЕДИТ | 100,00 |
ЗАТ "Госптовари" -------------| |
Рах. N |26002103756 | |
----------- |------------- |
Код |19078123 | | |
----------- Код банку Рах. N | |
| |
Банк одерживача Донецька обласна | |
дирекція Укрсоцбанку | |
м. Донецьк -------- | |
|334011| | |
--------------------------------------- ---------------------------
Суму писати Сто гривень 00 копійок
словами

__________________________________________________________________
Призначення #реєстраційний номер#; #код оплати#; #1131=100,0#
платежу

-----------                Проведено банком
| М.П. | Підписи платника <___> ______________ 200_ р.
----------- (підпис банку)

   Примітка. У полі "Призначення платежу" можуть бути введені
додаткові параметри, визначені Державним казначейством України.

( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )

Додаток 45
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

------------------------------------------------------------------
| |
| -------------------------------------------------------------- |
| (найменування органу Державного казначейства України) |
| ОПЛАЧЕНО |
| |
| ------------------------------ |
| | | |
| | дата | |
| ------------------------------ |
| |
| Казначей _______________________ |
| (підпис) |
| N |
------------------------------------------------------------------

( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006; в редакції Наказів Державного казначейства N 114 від 04.06.2007, N 129 від 16.04.2008 )

Додаток 46
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

 __________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
__________________________________
(найменування розпорядника коштів)
__________________________________
(номер реєстраційного/спеціального
реєстраційного рахунку)

               ВІДМОВА
у прийнятті до виконання платіжних доручень
N _________ від ____________

 У проведенні платежу відповідно до N ____________________________
(платіжного доручення)
"___"______________ 200__ р. на суму ____________________________
(дата)
_____________________________________________________________ грн
(писати словами)
на користь ______________________________________________________
(найменування отримувача коштів)
відмовлено у зв'язку з* _________________________________________
_________________________________________________________________

 Начальник органу Державного
казначейства України ________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець __________________________
(ініціали, прізвище)
тел. _______________________

---------------
* Причина відмови вказується відповідно до пункту 12.7
розділу 12 цього Порядку із зазначенням інших нормативно-правових
актів, що визначають підставу для відмови (посилання надаються на
конкретний абзац, пункт, статтю).

( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 187 від 02.10.2007 )

Додаток 47
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

 _______________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)

               ЖУРНАЛ
реєстрації відмов у прийнятті
до виконання платіжних доручень

------------------------------------------------------------------
| N |Дата| Номер |Найменування|Сума,|Причина |Прізвище |Відмітка |
|з/п| |рахунку|розпорядника| грн |відмови |виконавця|(підпис) |
| | | |(одержувача)| | | | про |
| | | | бюджетних | | | |отримання|
| | | | коштів | | | | відмови |
|---+----+-------+------------+-----+--------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+----+-------+------------+-----+--------+---------+---------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 187 від 02.10.2007 )

Додаток 48
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

-------------------------------------------------
|N чека | |
|-----------------------------------------------|
|дата отримання | | | | | | | | |
|готівки | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------
|N рахунку групи 257 |
---------------------------------------------------------

__________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

               ЗАЯВКА
на видачу готівки та перерахування коштів
на вкладні рахунки

       "___" _________________________ 200__
(дата подачі заявки)

__________________________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)
__________________________________________________________________
(номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ)

просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів
__________________________________________________________________
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)

перерахувати кошти в сумі ________________________________________
(писати словами)

2) видачу готівки ________________________________________________
__________________________________________________________________
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)

видати чек на суму _______________________________________________
(писати словами)

на ім'я __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)

дані паспорта (посвідчення - для військових)
серія _________ N __________ від _______________, виданий
____________________________________.

Прострочена заборгованість із заробітної плати на 01 ___ 200__*
(місяця, за який проводиться розрахунок)
________________
(сума)

     I. Розрахункова відомість із заробітної плати
за _________ місяць 200__

                              (грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Нараховано за місяць | Утримано |Сума до|Перерахування|
|з/п|---------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------|виплати| на вкладні |
| | показники |сума|разом|податок | до | до Фонду | до Фонду |профспілкові| інші |виплата в між-|готівки| рахунки |
| | | | | з |Пенсійного| загально- | соціального | внески |утримання|розрахунковий | | |
| | | | |доходів | фонду |обов'язкового|страхування у| | | період | | |
| | | | |фізичних| України | державного | зв'язку з | | | | | |
| | | | | осіб | | соціального | тимчасовою | | | | | |
| | | | | | | страхування | втратою | | | | | |
| | | | | | | на випадок |працездатності| | | | | |
| | | | | | | безробіття | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 1 |Заробітної плати| | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 2 |Грош. утримання | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 3 |Заробітної плати| | | | | | | | | | | |
| |інвалідам, що | | | | | | | | | | | |
| |працюють | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 4 |Компенсація з | | | | | | | | | | | |
| |доходів фізичних| | | | | | | | | | | |
| |осіб | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 5 |Разом: | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| |З них: | | | | | | | | | | | |
| |----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| |а) мат. допомоги| | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| |б) лікарняних | | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| |в) інші виплати | | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |(відпускні) | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 6 |Виплати в | | | | | | | | | | | |
| |міжрозрахунковий| х | | | | | | | | | х | х |
| |період* | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 7 |Належить до | х | | | | | | | | х | | |
| |перерахування | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної плати |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Виплати в | х | | | | | | | | | х | х |
| |міжрозрахунковий| | | | | | | | | | | |
| |період* | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 2 |Належить до | х | | | | | | | | х | | |
| |перерахування | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  III. Нарахування на заробітну плату

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | Сума | До | До Фонду | До Фонду | До Фонду | Інші |
|з/п| |нарахованої|Пенсійного| загально- | соціального |соціального|нарахування|
| | |заробітної | фонду |обов'язкового|страхування у|страхування| |
| | Показники | плати | України | державного | зв'язку з | від | |
| | | | | соціального | тимчасовою | нещасних | |
| | | | | страхування | втратою |випадків на| |
| | | | | на випадок |працездатності|виробництві| |
| | | | | безробіття | | та | |
| | | | | | |професійних| |
| | | | | | |захворювань| |
|---+----------------+-----------+----------+-------------+--------------+-----------+-----------|
| 1 |Усього | | | | | | |
| |нараховано за | | | | | | |
| |розрахунковий | | | | | | |
| |період | | | | | | |
|---+----------------+-----------+----------+-------------+--------------+-----------+-----------|
| 2 |Перераховано в | | | | | | |
| |міжрозрахунковий| | | | | | |
| |період* | | | | | | |
|---+----------------+-----------+----------+-------------+--------------+-----------+-----------|
| 3 |Підлягає | | | | | | |
| |перерахуванню | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

   Суми за  нарахованою  заробітною  платою,  утриманням  і
нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у
бухгалтерських регістрах _________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище відповідальної
особи - розпорядника бюджетних коштів)

   Заборгованість із заробітної плати на 01 __ 200__ становить
(місяць, який слідує за розрахунковим
періодом)
(відсутня)* ____________________________
(сума)

   Заборгованість за платежами, утриманими та нарахованими на
заробітну плату до бюджетів та фондів, на 01 __ 200__ становить
(місяць, який слідує за розрахунковим
періодом)

(відсутня)* ____________________________
(сума)

   IV. Виплата готівки на інші видатки:

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------
|N з/п |Найменування |КЕКВ | Готівка до | Сума до |
| |видатків | | виплати |перерахування на |
| | | | | вкладні рахунки |
|------+---------------+-----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|------+---------------+-----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|------+---------------+-----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|------+---------------+-----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|----------------------+-----+-----------------+-----------------|
|УСЬОГО: | | | |
------------------------------------------------------------------

---------------
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний
період.

 Керівник установи    ____________    _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.
Штамп казначея

( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006; в редакції Наказу Державного казначейства N 114 від 04.06.2007 )

Додаток 49
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               ДОВІДКА
ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ
за станом на _____________ 200__ рік

Установа _________________________________________________________

Територія ________________________________________________________

Код та видатків відомчої класифікації видатків головного
розпорядника бюджетних коштів ________________________________

Код та видатків програмної класифікації видатків державного
бюджету ________________

Код та видатків тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів __________________

                              (грн.)
------------------------------------------------------------------
|Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| |-------------------------+------------------------|
| |надходження |касові |надходження|касові |
| | |видатки | |видатки |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|Надходження -| | | | |
|усього | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|у тому числі:| | | | |
|за видами | | | | |
|надходжень за| | | | |
|кодами | | | | |
|класифікації | | | | |
|доходів | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|Видатки - | | | | |
|усього | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|у тому числі:| | | | |
|за кодами | | | | |
|економічної | | | | |
|класифікації | | | | |
|видатків | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Керівник установи      ___________   ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

"___" _____________ 200__ р.

( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )

Додаток 50
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                АКТ
придбання матеріальних цінностей

    м._____________    "___" _____________ 200__ р.

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________
___________________

Ми, що підписалися нижче, комісія у складі _______________________
__________________________________________________________________

підтверджуємо факт придбання _____________________________________
(місце придбання,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові покупця)

таких товарно-матеріальних цінностей:

------------------------------------------------------------------
| Дата | Найменування | Вага чи | Ціна за од. |Сума,|
|придбання | товару | кількість | товару, грн. |грн. |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Усього: ______________________ грн. ________ коп.
(суму писати словами)

Голова комісії ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )

Додаток 51
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

         ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N __________
на здійснення видатків в іноземній валюті
"___" ________________ 200__ р.

Найменування розпорядника бюджетних коштів _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Номер реєстраційного/спеціального реєстраційного/рахунку _________
__________________________________________________________________

Просимо здійснити видатки на суму ________________________________
(суму та найменування іноземної валюти писати словами)

Мета використання валюти _________________________________________
__________________________________________________________________
( код програмної класифікації і повне найменування,
код бюджетної класифікації)

Валюту перерахувати на рахунок N ____________________________,

відкритий у _____________________________________________________

Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням
протягом ________ банківських днів.

Гривневий еквівалент зазначеної суми видатків на дату
перерахування валюти списати з рахунку N _________________

У разі виникнення банківської комісії з конверсії просимо дані
витрати списати з нашого рахунку N _______________________ за
КЕКВ ________

 Керівник          ___________   ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )

Додаток 52
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

               ВИТЯГ
з річного розпису повернення кредитів
до державного бюджету
та надання кредитів з державного бюджету
на 20__рік

   КВК________  ______________________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

                            (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код|Найменування| Повернення кредитів | Надання кредитів | Кредитування - усього |
| | |---------------------------+---------------------------+---------------------------|
| | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----|
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу ____________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )