Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 червня 2001 р. N 702
Київ

Про порядок використання коштів, отриманих органами
державної влади від надання ними послуг відповідно
до законодавства, та їх розміри

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1164 від 13.09.20
01
N 1597 від 29.11.20
01
N 1854 від 12.12.20
02
N 792 від 21.06.20
04
N 500 від 13.04.20
06
N 754 від 25.05.20
06
N 1003 від 08.08.20
07
N 358 від 15.04.20
09 - дію Постанови
зупинено згідно з Указом Президента N 277/2009
від 30.04.2009
- Указ втратив чинність
на підставі Указу Президента N 434/2009
від 13.06.2009
N 1206 від 21.10.2009
N 1413 від 23.12.20
09
N 1423 від 29.12.20
09
N 12 від 06.01.20
10 )

Відповідно до статті 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що кошти, отримані органами державної влади від надання послуг відповідно до законодавства, спрямовуються у розмірах згідно з додатком на організацію надання цих послуг шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, та використовуються згідно з відповідними кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

Відповідальність за цільове використання зазначених коштів несе головний розпорядник бюджетних коштів.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2001 р. N 702

               РОЗМІРИ
коштів, що спрямовуються на організацію надання органами
виконавчої влади та іншими державними органами послуг

------------------------------------------------------------------------------
Найменування головного| Найменування | | Розмір коштів, що
розпорядника коштів| функції згідно з | Вид витрат | спрямовуються на
державного бюджету | класифікацією | | організацію
|видатків державного| | надання послуг
| бюджету | |
------------------------------------------------------------------------------
Державне управління здійснення витрати 100 відсотків над-
справами загальнодержавних державного ходжень до держав-
повноважень підприємства з ного підприємства з
Президентом України обслуговування обслуговування
офіційних офіційних заходів
заходів "Гарант-сервіс" від
"Гарант- реалізації продо-
сервіс", вольчих товарів
пов'язані в обідніх залах,
з торговельним буфетах,
і сервісним реалізації про-
обслуго- мислових товарів,
вуванням організації сер-
вісних послуг із
проведення заходів
за замовленням
юридичних і
фізичних осіб

витрати, пов'я- 100 відсотків над-
зані з прид- ходжень до держав-
банням матері- ної резиденції
алів, оплатою "Залісся" від
комунальних квартирної плати,
послуг, зміц- плати за комуналь-
ненням матері- ні послуги, авто-
альної бази послуги, реаліза-
державної ре- ції лісопродукції,
зиденції "За- продукції підсоб-
лісся", опла- ного господарства,
тою праці за відстрільних кар-
трудовими уго- ток
дами на вируб-
ку лісу, заго-
тівлю сіна

витрати, 100 відсотків над-
пов'язані з ходжень до Управ-
утриманням ління житлового
житлових господарства Дер-
об'єктів, жавного управління
підпорядко- справами від
ваних Держав- орендної плати,
ному управлінню квартирної плати,
справами, утри- плати за комуналь-
манням Управ- ні послуги, ремонт
ління житлового квартир за рахунок
господарства, жильців, відшко-
розвитком їх дування фінансови-
матеріаль- ми органами з міс-
но-технічної цевих бюджетів вит-
бази рат, пов'язаних з
наданням пільг,
передбачених Зако-
ном України "Про
статут ветеранів
війни, гарантії
їх соціального за-
хисту" ( 3551-12 )

Господарське      здійснення загаль- витрати, пов'я- 100 відсотків над-
управління нодержавних зані з кому- ходжень до Управ-
Секретаріату повноважень нально-техніч- ління адміністра-
Кабінету Міністрів Кабінетом ним обслугову- тивних будинків
України Міністрів України ванням, поточ- Господарського уп-
ним ремонтом, равління Секрета-
доглядом за ріату Кабінету Мі-
прилеглою те- ністрів України
риторією, роз- від орендної пла-
витком матері- ти, відшкодування
ально-техніч- комунальних послуг
ної бази Бу- та експлуатаційних
динку Уряду, видатків, доходи
утриманням пе- від реалізації
рукарні предметів поста-
чання і обладнан-
ня, надання послуг
перукарнею, прове-
дення ремонтних
робіт на замовлен-
ня

Верховна Рада України інші видатки орга- витрати, пов'я- 100 відсотків над-
нів законодавчої і зані з утри- ходжень від надан-
виконавчої влади манням Автоба- ня автобазою Вер-
зи Верховної ховної Ради Украї-
Ради України, ни автотранспорт-
розвитком її них послуг
матеріаль-
но-технічної
бази

витрати, пов'я- 100 відсотків над-
зані з утри- ходжень від видан-
манням Інсти- ня Інститутом за-
туту законо- конодавства Вер-
давства Вер- ховної Ради Украї-
ховної Ради ни юридичної літе-
України, роз- ратури та надання
витком його юридичних послуг
матеріаль-
но-технічної
бази, крім оп-
лати праці
державних
службовців,
видавничі вит-
рати

Господарське                витрати, пов'я- 100 відсотків над-
управління зані з утри- ходжень від надан-
Секретаріату Кабінету манням автот- ня автотранспорт-
Міністрів ранспортного ним підприємством
України підприємства Господарського уп-
Господарського равління Секрета-
управління ріату Кабінету Мі-
Секретаріату ністрів України
Кабінету Мі- автотранспортних
ністрів Украї- послуг з переве-
ни, розвитком зення вантажів та
його матері- пасажирів, оренди
ально-технічної автомобілів та
бази стоянок, послуг
ремонтної майстер-
ні, послуг з тех-
нічного контролю,
заправки та миття
автотранспорту,
від проживання в
гуртожитку

Державне управління витрати, пов'я- 100 відсотків над-
справами зані з утри- ходжень від надан-
манням Об'єд- ня Об'єднаним
наного підпри- підприємством
ємства транс- транспортного за-
портного за- безпечення автот-
безпечення, ранспортних пос-
зміцненням йо- луг, здійснення
го матеріаль- ремонту автомобі-
но-технічної лів
бази

витрати, пов'я- 100 відсотків над-
зані з утри- ходжень до Управ-
манням адмі- ління адміністра-
ністративних тивних будинків
будівель, на- Державного управ-
данням побуто- ління справами за
вих послуг та відшкодування вит-
зміцненням ма- рат на утримання
теріально-тех- будівель і споруд
нічної бази (комунальні
об'єктів Уп- послуги, експлуа-
равління адмі- таційні витрати,
ністративних побутові послуги)
будинків

Мінекономіки апарат міністерств, витрати, пов'я- 100 відсотків пла-
інших центральних зані з прове- ти за послуги з
органів виконавчої денням держав- проведення держав-
влади та їх ної експертизи ної експертизи
місцевих органів з енергозбере- енергозбереження,
ження, віднов- відновлення газо-
ленням газо- постачання підпри-
постачання ємств, видачі тех-
підприємств, нічних вимог щодо
видачею тех- ефективного його
нічних вимог використання, пе-
щодо ефектив- ревірки відповід-
ного його ви- ності енергоспожи-
користання, ваючих об'єктів
перевіркою вимогам проект-
відповідності но-технічної доку-
енергоспожива- ментації та вис-
ючих об'єктів новків щодо стану
вимогам проек- готовності органі-
тно-технічної зацій до проведен-
документації ня пусконалагоджу-
та висновків вальних робіт, на-
щодо стану го- дання інших послуг
товності орга- з енергозбережен-
нізацій до ня, що не супере-
проведення чать законодавству
пусконалагод-
жувальних ро-
біт, з надан-
ням інших пос-
луг з енергоз-
береження, що
не суперечать
законодавству,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат

Мінприроди                 витрати, пов'я- 100 відсотків
зані з оплатою плати, одержаної
праці, послуг за проведення
установ і орга- експертизи, дер-
нізацій, що жавної реєстрації
проводять екс- (перереєстрації)
пертизу держав- пестицидів та
них випробувань агрохімікатів
і реєстраційних
документів;

придбанням об-
ладнання і орг-
техніки, необ-
хідних для про-
ведення експер-
тизи реєстра-
ційних докумен-
тів, державної
реєстрації (пе-
ререєстрації)
пестицидів та
агрохімікатів;

відрядженнями,
участю у науко-
во-практичних
конференціях,
семінарах кон-
ференціях тощо,
їх організацією
і проведенням,
перекладами
іноземної лі-
тератури, пе-
редплатою пе-
ріодичних
видань, послу-
гами зв'язку,
утриманням
спеціального
транспорту для
перевезення
заявок на
випробування
препаратів
(досьє) стан-
дартних зразків
пестицидів і
агрохімікатів,
проведенням
стандартизації
(атестації) ме-
тодик визначе-
ння залишкової
кількості пре-
паратів

                      витрати, пов'я- 50 відсотків плати,
зані з удоско- одержаної за кори-
наленням систе- стування геологіч-
ми збирання, ною інформацією, яка
обробки та збе- яка є державною
рігання власністю, і від її
геологічної продажу
інформації,
організації і
проведення кон-
курсів, крім
оплати праці та
інших соціальних
виплат
МВС підрозділи органів витрати, пов'я- 30 відсотків над-
внутрішніх справ зані з надан- ходжень від надан-
ням цих пос- ня послуг з оформ-
луг, зміцнен- лення документів
ням матеріаль- на право виїзду за
но-технічної кордон і послуг,
бази підрозді- пов'язаних з в'їз-
лів паспортної дом іноземних гро-
служби, а та- мадян та осіб без
кож утриманням громадянства в
підрозділів Україну
органів внут-
рішніх справ

витрати, пов'я- 75 відсотків над-
зані з надан- ходжень від надан-
ням цих пос- ня послуг, пов'я-
луг, зміцнен- заних з придбан-
ням матеріаль- ням, зберіганням,
но-технічної обліком, переве-
бази служби зенням вогнепаль-
дозвільної ної зброї, боєпри-
системи, а та- пасів до неї, ви-
кож утриманням бухових матеріа-
підрозділів лів, а також пред-
органів внут- метів, на які по-
рішніх справ ширюється дозвіль-
на система

витрати, пов'я- 100 відсотків пла-
зані з надан- ти за платні пос-
ням цих пос- луги, що надаються
луг, зміцнен- згідно з постано-
ням і розвит- вою Кабінету Мі-
ком матеріаль- ністрів України
но-технічної від 23 травня
бази підрозді- 2001 р. N 556
лів Державної
автомобільної
інспекції, а
також утриман-
ням підрозді-
лів органів
внутрішніх
справ

витрати, пов'я- 100 відсотків пла-
зані з прове- ти за проведення
денням цих ро- експертно-криміна-
біт (наданням лістичними підроз-
послуг), зміц- ділами органів
ненням і роз- внутрішніх справ
витком матері- досліджень та ін-
ально-технічної ших робіт (послуг)
бази експерт- із застосуванням
но-криміналіс- науково-технічних
тичних підроз- засобів і криміна-
ділів, а також лістичних методів
утриманням
підрозділів
органів внут-
рішніх справ

                      витрати, пов'я- 100 відсотків над-
зані з прове- ходжень від прове-
денням цих ро- дення робіт і на-
біт (наданням дання послуг,
послуг), зміц- пов'язаних із зби-
ненням і роз- ранням, пошуком,
витком матері- підготовкою, ство-
ально-технічної ренням та наданням
бази інформа- запитуваної пись-
ційних підроз- мової інформації,
ділів, а також а також з наданням
утриманням інших послуг ін-
підрозділів формаційними під-
органів внут- розділами органів
рішніх справ внутрішніх справ

витрати, пов'я- 100 відсотків над-
зані з утри- ходжень від надан-
манням МВС ня послуг підроз-
ділами матеріаль-
но-технічного за-
безпечення МВС

Державна пожежна витрати, пов'я- 100 відсотків над-
охорона МВС зані з утри- ходжень за надання
манням підроз- послуг підрозділа-
ділів Держав- ми Державної по-
ної пожежної жежної охорони
охорони

СБУ Департамент спе- витрати, пов'я- 50 відсотків над-
ціальних теле- зані з орга- ходжень за надання
комунікаційних нізацією на- послуг урядового
систем та захисту дання цих пос- зв'язку
інформації луг та зміц-
ненням матері-
ально-технічної
бази підрозді-
лів Департа-
менту спеці-
альних телеко-
мунікаційних
систем та за-
хисту інформа-
ції

МНС Головна воєнізована витрати, 100 відсотків над-
протифонтанна час- пов'язані з ходжень від надан-
тина Державної ава- організацією ня аварійно-ряту-
рійно-рятувальної надання цих вальними службами
служби послуг та зміц- додаткових послуг:
ненням матері- протиаварійного
ально-технічної призначення, що
бази аварійно- потребують засто-
рятувальних сування умінь ря-
служб МНС тувальників, спе-
ціальних засобів
захисту та осна-
щення;
з розроблення,
виготовлення і
впровадження облад-
нання для проведен-
ня аварійно-ряту-
вальних робіт

Страховий фонд витрати, пов'я- 100 відсотків над-
документації зані з надан- ходжень від надан-
ням послуг на ня підприємствами,
створення і установами і орга-
утримання нізаціями, підпо-
Страхового рядкованими Дер-
фонду докумен- жавному департа-
тації, згідно менту страхового
з кошторисами фонду документа-
підприємств, ції, юридичним
установ і ор- особам послуг,
ганізацій пов'язаних з вико-
ристанням техніч-
них засобів оброб-
ки інформації та
її збереженням

Держкомстат      апарат міністерств, витрати,    100 відсотків кош-
інших центральних пов'язані з тів, одержаних від
органів виконавчої виконанням статистичних спос-
влади та їх статистичних тережень (інших
місцевих органів спостережень робіт) та надання
та наданням послуг на платній
послуг на основі згідно з
платній основі, переліком, зат-
крім оплати вердженим постано-
праці та інших вою Кабінету Мі-
соціальних ністрів України
виплат праців- від 8 листопада
ників структур- 2000 р. N 1659,
них підрозділів
органів дер- та коштів, одержа-
жавної статис- них від автомати-
тики, які фі- зованої обробки
нансуються за статистичної ін-
рахунок за- формації згідно з
гальних асиг- постановою Кабіне-
нувань з дер- ту Міністрів Укра-
жавного бюдже- їни від 30 листо-
ту пада 1998 р.
N 1892

Мінфін витрати, крім 100 відсотків пла-
оплати праці ти за проведення
та інших соці- щорічної реєстра-
альних виплат, ції відбитка спе-
пов'язані із ціального знака -
щорічною реєс- іменника, експер-
трацією від- тизи відбитків
битка спеці- державних пробір-
ального знака них клейм, конт-
- іменника, рольних та арбіт-
експертизою ражних аналізів
відбитків дер- матеріалів, що
жавних пробір- містять дорогоцін-
них клейм, ні метали, ювелір-
контрольних та них та побутових
арбітражних виробів з дорого-
аналізів мате- цінних металів і
ріалів, що дорогоцінного ка-
містять доро- міння, підготовки
гоцінні мета- фахівців з питань
ли, ювелірних державного пробір-
та побутових ного контролю
виробів з до-
рогоцінних ме-
талів і доро-
гоцінного ка-
міння; витра-
ти, пов'язані
з оплатою пра-
ці і відряд-
женнями запро-
шених виклада-
чів, утриман-
ням навчаль-
но-методичного
центру підго-
товки фахівців
з питань дер-
жавного про-
бірного конт-
ролю Державної
пробірної
служби

витрати на 100 відсотків плати
надання органа- за надання органами
ми Державного Державного казна-
казначейства чейства небюджетним
небюджетним установам послуг,
установам пос- пов'язаних з обслу-
луг, пов'яза- говуванням програм-
них з обслуго- но-технічного комп-
вуванням про- лексу "Клієнт-
грамно-техніч- Казначейство"
ного комплексу
"Клієнт-Казна-
чейство", крім
оплати праці

Мін'юст                  витрати, пов'я- 100 відсотків пла-
зані з орга- ти за додаткові
нізацією на- послуги правового
дання відділа- і технічного ха-
ми реєстрації рактеру, які нада-
актів циві- ють державні органи
льного стану реєстрації актів
додаткових цивільного стану
послуг право- відповідно до За-
вого і техніч- кону України "Про
ного характе- органи реєстрації
ру, у тому актів громадянського
числі оплатою стану"
праці додатко- ( 3807-12 )
во залучених
працівників
державних
органів реєст-
рації актів
цивільного
стану, крім
державних
службовців

витрати, пов'я- 100 відсотків пла-
зані з орга- ти за надання дер-
нізацією на- жавними нотаріуса-
дання держав- ми додаткових пос-
ними нотаріу- луг правового ха-
сами додатко- рактеру, не пов'я-
вих послуг заних з вчинюва-
правового ха- ними нотаріальними
рактеру, не діями, а також
пов'язаних з технічного харак-
вчинюваними теру відповідно до
нотаріальними Закону України
діями, а також "Про нотаріат"
технічного ха- ( 3425-12 )
рактеру, у то-
му числі на
оплату праці
додатково за-
лучених пра-
цівників нота-
ріату, крім
державних
службовців

витрати, 50 відсотків суми
пов'язані з виконавчого збору,
проведенням та 100 відсотків
виконавчих дій, суми витрат на
відповідно до проведення
статті 45 виконавчих дій,
Закону України стягнутих з
"Про виконавче боржника Державною
провадження" виконавчою службою
( 606-14 )

Антимонопольний витрати, пов'я- 100 відсотків кош-
комітет зані з розг- тів, одержаних від
лядом заяв про сплати зборів за
надання згоди подання заяв про
на створення, надання згоди на
реорганізацію, створення, реорга-
ліквідацію нізацію, ліквіда-
суб'єктів гос- цію суб'єктів гос-
подарювання, подарювання
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат

Держпідприємництво витрати, пов'я- 100 відсотків кош-
зані з вдос- тів, одержаних від
коналенням плати за користу-
технічного за- вання відомостями
безпечення з Єдиного ліцен-
Держпідприєм- зійного реєстру
ництва

Державна податкова   Державна податкова витрати, що   100 відсотків над-
адміністрація служба пов'язані з ходжень до держав-
виробництвом, них податкових ад-
транспортуван- міністрацій по Ав-
ням і ство- тономній Республі-
ренням матері- ці Крим, областях,
ально-техніч- мм. Києву та Се-
ної бази для вастополю від реа-
зберігання ма- лізації марок ак-
рок акцизного цизного збору з
збору, алкогольних напоїв
фінансуванням та тютюнових виро-
заходів з бів суб'єктам
виконання підприємницької
основних діяльності
функцій органів
державної
податкової
служби і не
забезпечені
коштами
загального
фонду
державного
бюджету за
відповідною
бюджетною
програмою, за
винятком
видатків на
оплату праці

витрати, пов'я- 100 відсотків над-
зані із за- ходжень до дер-
безпеченням жавних податкових
фінансування адміністрацій по
заходів з Автономній Респуб-
обслуговування ліці Крим, облас-
платників тях, мм. Києву та
податків, за Севастополю від
винятком відшкодування
видатків на платниками податку
оплату праці на додану вартість
вартості бланків
реєстраційної зая-
ви та свідоцтва
про реєстрацію у
розмірі одного не-
оподатковуваного
мінімуму доходів
громадян

Міністерства,     апарат міністерств, витрати, пов'я- плата за оренду
інші центральні інших центральних зані з утри- приміщень, надход-
органи виконавчої органів виконавчої манням і ре- ження від оренда-
влади, місцеві влади та їх монтом облад- рів (суборендарів)
держадміністрації місцевих органів, нання і буді- за спільне госпо-
місцеві держадмі- вель (примі- дарське обслугову-
ністрації щень), покрит- вання приміщень
тям видатків (паливо, освітлен-
із спільного ня тощо)
господарського
обслуговування,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат

витрати, пов'я- 100 відсотків кош-
зані з ремон- тів, одержаних від
том, модерні- реалізації необо-
зацією, прид- ротних активів
банням нових (крім будівель і
необоротних споруд) та інших
активів (крім матеріальних цін-
будівель і ностей (у тому
споруд) та ма- числі списаних)
теріальних
цінностей, ін-
шими госпо-
дарськими пот-
ребами

витрати, пов'я- 100 відсотків кош-
зані з діяль- тів, що надходять
ністю цих зак- від діяльності
ладів закладів громадсь-
кого харчування,
які належать мі-
ністерствам, іншим
центральним орга-
нам виконавчої
влади, місцевим
держадміністраціям

витрати, пов'я- 100 відсотків кош-
зані з вико- тів, одержаних для
анням окремих виконання окремих
доручень з доручень з прове-
проведення дення централізо-
централізова- ваних заходів, не
них заходів, пов'язаних з утри-
не пов'язаних манням апаратів
з утриманням органів державної
апаратів орга- влади
нів державної
влади

Місцеві місцеві витрати,
держадміністрації держадмі- пов'язані з
ністрації утриманням
управлінь
капітального
будівництва

витрати, 100 відсотків кош-
пов'язані із тів від зборів, що
зміцненням вносяться юридич-
матеріально- ними особами та
технічної бази громадянами за
інспекцій послуги, які нада-
державного ються інспекціями
технічного державного техніч-
нагляду ного нагляду об-
обласних, ласних, Київської
Київської та та Севастопольсь-
Севастополь- кої міських дер-
ської міських жадміністрацій
держадмі-
ністрацій

                      витрати, пов'я- 100 відсотків кош-
зані з надан- тів, одержаних від
ням державними надання платних
архівами та послуг державними
районними ар- архівами області
хівними відді- та районними ар-
лами платних хівними відділами
послуг, крім
оплати праці
державних
службовців

Національна рада витрати, 100 відсотків
України з питань пов'язані надходжень,
телебачення і з оформленням одержаних від плати
радіомовлення свідоцтва про за оформлення
державну свідоцтва про
реєстрацію державну реєстрацію
суб'єктів суб'єктів
інформаційної інформаційної
діяльності, діяльності
крім оплати
праці

Мінрегіонбуд Держархбудінспекція витрати, 100 відсотків
та її територіальні пов'язані з надходжень,
органи видачею одержаних від
сертифіката плати за видачу
відповідності сертифіката
державним відповідності
будівельним
нормам,
стандартам та
правилам

витрати, 100 відсотків
пов'язані з надходжень,
видачею одержаних від
сертифіката плати за видачу
відповідності сертифіката
та створенням, відповідності
веденням і
забезпеченням
функціонування
реєстру виданих
сертифікатів
відповідності
та відмов у їх
видачі

Держкомзем витрати, 100 відсотків плати,
пов'язані з одержаної за
удосконаленням користування геодезичною
системи та картографічною
збирання, інформацією, яка є
обробки державною власністю, і
та зберігання від її продажу".
геодезичної та
картографічної
інформації,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1164 від 13.09.2001, N 1597 від 29.11.2001, N 1854 від 12.12.2002 - набуває чинності з 01.01.2004 року, N 792 від 21.06.2004, N 500 від 13.04.2006, N 754 від 25.05.2006, N 1003 від 08.08.2007, N 358 від 15.04.2009 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 277/2009 від 30.04.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1206 від 21.10.2009, N 1413 від 23.12.2009, N 1423 від 29.12.2009, N 12 від 06.01.2010 )