Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 лютого 2000 р. N 419
Київ

Про затвердження Порядку подання
фінансової звітності

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1543 від 12.10.20
00
N 1777 від 31.12.20
04
N 384 від 26.05.20
05
N 601 від 27.04.20
06
N 1047 від 30.09.20
09
N 879 від 29.09.20
10
N 433 від 20.04.20
11
N 968 від 07.09.20
11 )

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок подання фінансової звітності (додається).

2. Надати Міністерству фінансів, Державній казначейській службі та їх територіальним органам право у разі неподання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади фінансової звітності припиняти перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату рахунків з повідомленням керівників зазначених органів. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 601 від 27.04.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 від 20.04.2011 )

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. N 419

Порядок
подання фінансової звітності

( У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх
відмінках замінено словами "Державна казначейська служба"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 433 від 20.04.2011 )

1. Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 601 від 27.04.2006 )

2. Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 879 від 29.09.2010, N 433 від 20.04.2011 )

Розпорядники та одержувачі коштів державного бюджету подають фінансову звітність за встановленою формою органам Державної казначейської служби.

Розпорядники та одержувачі коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Державної казначейської служби та місцевим фінансовим органам. ( Абзац перший пункту 2 замінено абзацами згідно з Постановою КМ N 601 від 27.04.2006 )

Розпорядники бюджетних коштів разом з річною фінансовою звітністю подають аудиторський звіт з висновком щодо її достовірності, складений Держфінінспекцією або її територіальним органом. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1777 від 31.12.2004; абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 601 від 27.04.2006, N 968 від 07.09.2011 )

Банки подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність Національному банку в установленому ним порядку. ( Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 433 від 20.04.2011 )

Фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом з довідкою про наявність згоди надання органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства, форму якої наведено у додатку. У разі відсутності такої згоди зазначена довідка органам державної статистики не подається. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 384 від 26.05.2005 )

Платники податку на прибуток подають органові державної податкової служби: ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 433 від 20.04.2011 )

квартальну фінансову звітність (крім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ) визнано малими); ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 433 від 20.04.2011 )

річну фінансову звітність. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 433 від 20.04.2011 )

Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 433 від 20.04.2011 )

3. Терміни подання підприємствами фінансової звітності в межах, визначених пунктами 5 - 11 цього Порядку, встановлює міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності.

4. Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

5. Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами органові державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 433 від 20.04.2011 ) ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 від 20.04.2011 )

6. Місячна звітність подається розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів не пізніше ніж 5 числа наступного за звітним місяця, квартальна - не пізніше ніж 15 числа наступного за звітним кварталом місяця, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 22 січня наступного за звітним року.

Розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих бюджетів подають місячну, квартальну та річну фінансову звітність за встановленими графіками органам Державної казначейської служби за місцем обслуговування.

Фінансова звітність розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів подається розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Державної казначейської служби про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 601 від 27.04.2006 )

7. Головні розпорядники коштів державного бюджету подають зведену фінансову звітність Державній казначейській службі та Рахунковій палаті щокварталу у строки, встановлені Державною казначейською службою за погодженням з Міністерством фінансів. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1543 від 12.10.2000; в редакції Постанови КМ N 601 від 27.04.2006 )

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності, подають зведену фінансову звітність про використання бюджетних коштів відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого наступного за звітним року.

8. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у державній власності, Мінекономіки і Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня наступного за звітним року. Про диференційовані терміни подання цієї фінансової звітності повідомляє Мінфін.

Укоопспілка подає Мінфіну та Мінекономіки зведену фінансову звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утворених ними підприємств у терміни, передбачені абзацом першим цього пункту.

Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту.

Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають крім власної зведену фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономіки або відповідному центральному органу виконавчої влади.

9. Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній власності, відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня наступного за звітним року. Про диференційовані терміни подання цієї звітності повідомляють місцеві органи виконавчої влади.

10. У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

11. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.

12. Перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.

Проведення інвентаризації також обов'язкове у разі:

передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;

зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

встановлення фактів крадіжок або зловживань, зіпсуття цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів;

пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії;

ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов'язань з даними бухгалтерського обліку визначається Мінфіном.

Порядок та строки проведення інвентаризації бібліотечних фондів визначаються Мінфіном та МКТ. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1047 від 30.09.2009 )

Додаток
до Порядку

               ДОВІДКА
про згоду надання даних з фінансової звітності
підприємства органам державної влади

   ______________________________________ дає згоду на надання
(найменування підприємства)

органами державної статистики даних з фінансової звітності
за ____________ органам державної влади для виконання
(період)
адміністративних обов'язків та завдань, що належать до їх
компетенції, за умови, що ________________________________________

__________________________________________________________________


______________________ ______________________ __________
(найменування посади (ініціали та прізвище) (підпис)
керівника)

( Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 384 від 26.05.2005 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. N 419

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 186).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 509 "Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 251).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1993 р. N 804 "Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 45).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 1994 р. N 175 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250 і від 19 вересня 1993 р. N 764" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 176).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. N 307 "Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 178).

6. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 951 "Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 449).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. N 869 "Про списання курсових різниць за операціями в іноземній валюті та внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 31).