Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо погашення заборгованості перед
Державним бюджетом України за субкредитами,
наданими енергогенеруючим компаніям

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429; із змінами, внесеними законами України від 21 квітня 2011 року N 3291-VI, від 12 травня 2011 року N 3315-VI і N 3331-VI, від 14 червня 2011 року N 3491-VI, від 5 липня 2011 року N 3562-VI, від 22 вересня 2011 року N 3768-VI, від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI, від 7 жовтня 2011 року N 3905-VI, від 18 жовтня 2011 року N 3911-VI, N 3912-VI і N 3913-VI, від 20 жовтня 2011 року N 3953-VI і N 3954-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "300.619.997,8" та "46.108.486,5" замінити відповідно цифрами "300.781.997,8" та "46.270.486,5";

у частині другій цифри "339.022.103,1" та "46.284.530,5" замінити відповідно цифрами "339.184.103,1" та "46.446.530,5";

2) статтю 4 доповнити пунктом 43 такого змісту:

"43) плата енергогенеруючих компаній за надання державних гарантій та плата за користування субкредитами, наданими на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії";

3) у пункті 50 статті 14 слово та цифри "пунктом 41" замінити словом та цифрами "пунктами 41, 43";

4) внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 4 листопада 2011 року
N 4011-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо погашення заборгованості перед
Державним бюджетом України за субкредитами,
наданими енергогенеруючим компаніям"

Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

                            (тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | класифікацією доходів | | фонд | фонд |
| | бюджету              | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |300 781 997,8|254 511 511,3| 46 270 486,5|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів (без |298 274 875,7|252 004 389,2| 46 270 486,5|
| |урахування міжбюджетних | | | |
| |трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження | 42 421 187,2| 18 027 191,9| 24 393 995,3|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові | 7 120 416,9| 1 141 201,4| 5 979 215,5|
| |надходження | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110000|Доходи від операцій з | 510 832,9| 347 982,9| 162 850,0|
| |кредитування та надання | | | |
| |гарантій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110100|Плата за надання державних | 201 343,2| 180 343,2| 21 000,0|
| |гарантій та кредитів | | | |
| |(позик), залучених державою| | | |
| |та/або під державні | | | |
| |гарантії | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110200|Плата за користування | 306 905,7| 165 905,7| 141 000,0|
| |кредитами (позиками), | | | |
| |залученими державою | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо погашення заборгованості перед
Державним бюджетом України за субкредитами,
наданими енергогенеруючим компаніям"

Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

                            (тис. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- |                         | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
| | |Всього: |292 737 572,6|248 312 688,2| 39 889 623,2| 3 054 392,3|42 924 884,4|46 446 530,5|27 889 758,6|2 074 227,6| 844 477,4|18 556 771,9|339 184 103,1|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1100000| |Міністерство енергетики | 9 251 636,7| 454 038,6| 29 843,2| 1 799,3| 8 797 598,1| 769 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 738 847,1| 10 020 967,1|
| | |та вугільної | | | | | | | | | | | |
| | |промисловості України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1101000| |Апарат Міністерства | 9 251 636,7| 454 038,6| 29 843,2| 1 799,3| 8 797 598,1| 769 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 738 847,1| 10 020 967,1|
| | |енергетики та вугільної | | | | | | | | | | | |
| | |промисловості України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1101070| 0431 |Реструктуризація | 888 002,1| | | | 888 002,1| 731 297,1| | | | 731 297,1| 1 619 299,2|
| | |вугільної та | | | | | | | | | | | |
| | |торфодобувної | | | | | | | | | | | |
| | |промисловості, у тому | | | | | | | | | | | |
| | |числі погашення | | | | | | | | | | | |
| | |заборгованості за спожиту| | | | | | | | | | | |
| | |у минулих періодах | | | | | | | | | | | |
| | |електричну енергію у сумі| | | | | | | | | | | |
| | |541 000 тис. гривень | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------